Pamoka kaip stebuklas

Pas­ku­ti­nę šių metų dori­nio ugdy­mo pamo­ką  4b kla­sės moki­niai su moky­to­jo­mis E. Žar­kauskai­te ir U. Vai­ne­i­kie­ne turė­jo gali­my­bę susi­tik­ti su Joniš­kio baž­ny­čios var­go­ni­nin­ku ir pama­ty­ti jau pusan­t­ro šim­to metų Joniš­ky­je skam­ban­čius var­go­nus. Vai­kai su didžiau­siu susi­do­mė­ji­mu klau­sė­si var­go­nų muzi­kos, var­go­ni­nin­ko pasa­ko­ji­mo. Ati­džiai ste­bė­jo , kaip jis gro­ja ne tik kla­vi­šais, bet ir spau­džia kojo­mis pami­nas, ati­da­ro vie­nus ar kitus regist­rus. Ket­vir­to­kai galė­jo pama­ty­ti ir var­go­nus „iš vidaus“- mil­ži­niš­kas dump­les, įvai­rių sto­rių vamz­džius, kuriais ir vil­ni­ja die­viš­ka muzi­ka. Vai­kai susi­ža­vė­ję klau­sė­si, kaip gie­da jų moky­to­ja Edi­ta. Jiems  pir­mą kar­tą teko iš aukš­to bal­ko­no pažvelg­ti į baž­ny­čios vidų, gir­dė­ti, kaip gar­sai ‚aidė­da­mi sklai­do­si po baž­ny­čios skliau­tais. Var­go­ni­nin­kas lei­do moki­niams, mokan­tiems gro­ti, patiems pamu­zi­kuo­ti var­go­nais. Jis sakė, kad vai­kai šio­je pamo­ko­je paty­rė ste­buk­lą, nes patys var­go­nai ir yra ste­buklas.