Pažintinis vizitas Suomijoje ir Estijoje

Gegu­žės 14 – 18 die­no­mis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos logo­pe­dė Rita Pad­gur­skie­nė lan­kė­si Suo­mi­jo­je ir Esti­jo­je. Pažin­ti­nio vizi­to tiks­las — susi­pa­žin­ti su šių šalių vyk­do­mo­mis nefor­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo prog­ra­mo­mis, dar­bo su vai­kais prin­ci­pais ir meto­dais. Pažin­ti­nia­me vizi­te daly­va­vo lais­vie­ji moky­to­jai ir jau­ni­mo cent­rų koor­di­na­to­riai iš visų Lie­tu­vos regio­nų. Joniš­kį atsto­va­vo Rita Pad­gur­skie­nė, kuri kaip lais­vo­ji moky­to­ja vado­vau­ja pro­gim­na­zi­jo­je vei­kian­čia­me kera­mi­kos būre­liui.

Vizi­to metu buvo aplan­ky­tos Suo­mi­jos ir Esti­jos švie­ti­mo ir kul­tū­ros minis­te­ri­jos, kurio­se pri­sta­ty­ti nefor­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo orga­ni­za­vi­mo ir finan­sa­vi­mo prin­ci­pai. Hel­sin­ky­je vyko susi­ti­ki­mas su orga­ni­za­ci­jos Gui­des and Scouts of Fin­land val­dy­bos nariais. Pri­sta­ty­tos orga­ni­za­ci­jos vyk­do­mos veik­los. Aptar­ti sto­vyk­lų vai­kams orga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo prin­ci­pai, vyko akty­vi dis­ku­si­ja. Hel­sin­kio mies­to Jau­ni­mo sky­riu­je supa­žin­di­no su nefor­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo orga­ni­za­vi­mo prin­ci­pais Hel­sin­kio mies­te. Kadan­gi Esti­jos švie­ti­mo ir kul­tū­ros minis­te­ri­ja yra Tar­tu mies­te, aplan­ky­tas jame esan­tis AHHAA moks­lo cent­ras, apžiū­rė­tos jame orga­ni­zuo­ja­mos veik­los, edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, orga­ni­za­to­riai įtrau­kė apsi­lan­ky­mą šia­me cent­re esan­čia­me pla­ne­ta­riu­me. Aplan­ky­tas Tar­tu aplin­kos apsau­gos švie­ti­mo cent­ras su edu­ka­ci­nė­mis erd­vė­mis gam­tai pažin­ti. Lil­le Maja jau­ni­mo cent­re vyk­do­mos veik­los jau­ni­mui nuo 14 iki 29 metų. Dir­ba sava­no­riai iš užsie­nio. Cent­ras atvi­ras jau­ni­mui nuo ryto iki vaka­ro. Vizi­tas bai­gė­si prie Tali­no esan­čio­je Klo­oga­ran­na jau­ni­mo sto­vyk­lo­je, kurio­je vyko susi­pa­ži­ni­mas su Klo­oga­ran­na jau­ni­mo sto­vyk­los komp­lek­su ir veik­la. Taip pat vyko vizi­to api­bend­ri­ni­mas, ref­lek­si­jos.

Kelio­nė buvo įdo­mi ir nau­din­ga, ypač dėl vai­kų sto­vyk­lų orga­ni­za­vi­mo. Vizi­tas buvo finan­suo­ja­mas Švie­ti­mo ir moks­lo minis­te­ri­jos, Švie­ti­mo mai­nų para­mos fon­do ir pro­jek­to TAPK lėšo­mis.

Smagi išvyka į Latviją

Gegu­žės 18 die­ną 1b kla­sės (mokyt. J. Bytau­tie­nė) ir 4a kla­sės (mokyt. D. Klau­sie­nė) moki­niai lei­do­si į prak­ti­nę — pažin­ti­nę išvy­ką po kai­my­ni­nę Lat­vi­jos res­pub­li­ką. Vai­kai daly­va­vo edu­ka­ci­nia­me užsi­ėmi­me Kara­me­lės fab­ri­kė­ly­je, esan­čia­me Jel­ga­vos mies­te. Moki­niai ne tik ste­bė­jo, bet ir patys gami­no kara­me­li­nius sal­dai­nius, kuriuos par­ve­žė namiš­kiams. Besi­da­lin­da­mi įspū­džiais, ska­nau­da­mi sal­dai­niu­kus, vai­kai nuvy­ko į Keme­rių nacio­na­li­nio par­ko basų kojų taką. O čia jau lau­kė rim­ti išban­dy­mai kojoms. Baso­mis, užli­pant ant įvai­riau­sių pavir­šių (sli­džių, ašt­rių, minkš­tų, skys­tų ir pan.), masa­ža­vo kojų padus. Ir mankš­ta neblo­ga – įveik­ta 2,6 km ilgio tra­sa. O kaip gi nepa­si­džiau­gus jūra, kai esi visai visai šalia… Ir pasi­lei­do baso­mis… Van­duo jau šil­tas. Po links­my­bių prie jūros, atga­vę jėgas, nuvy­ko į Rygos zoolo­gi­jos sodą. Dau­ge­lį sodo gyven­to­jų vai­ku­čiai pažįs­ta iš nuo­trau­kų. Kaip sma­gu, kai galė­jo savo aki­mis pama­ty­ti išdi­džiai vaikš­čio­jan­čias žira­fas, tin­giai gulin­tį tigrą ar besi­mau­dan­čią bal­tą­ją meš­ką. Visus nuste­bi­no žuvų ir rop­lių įvai­ro­vė. Gyvū­nė­liai nepa­li­ko abe­jin­gų.

Vai­ku­čiai dar ilgai pri­si­mins ir dalin­sis įspū­džiais, patir­tais sve­tin­go­je Lat­vi­jo­je. Nuvy­kit, nepa­si­gai­lė­sit…

Dėko­ja­me tėve­liams už gali­my­bę išvyk­ti ir už ska­nu­my­nus — šil­tas ban­de­les ir gar­džius kibi­nus.

Moky­to­jos J. Bytau­tie­nė ir D. Klau­sie­nė