Išvyka į mišką

Šeš­ta­die­nio popie­tę 3a kl. moki­niai su tėve­liais ir moky­to­ja Ire­na Kati­nie­ne išsi­ruo­šė į Bivain­miš­kių miš­ką. Žvė­re­liai miš­ke sulau­kė lauk­tu­vių — mais­to. Apsi­džiaugs kelio­se vie­to­se atra­dę bul­vių, mor­kų, kopūs­tų, žir­nių.
Vai­ku­čiai džiau­gė­si pas­ku­ti­niuo­ju snie­gu leis­da­mie­si nuo kal­niu­ko, lip­dy­da­mi besme­ge­nius, pasi­mė­ty­da­mi snie­go gniūž­tė­mis.
Tėve­liai pavė­si­nė­je paruo­šė val­gių stalą,užkūrė židinį,kuriame kepė deš­re­les, o vai­ku­čiai — zefy­rus. Kiek džiaugs­mo, krykš­ta­vi­mo, sma­gu­mo paty­rė­me. Džiau­gia­mės pui­kiai pra­leis­ta die­na gam­to­je!