Prieš Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atsta­ty­mo 28-tąjį pami­nė­ji­mą pager­bė­me sig­na­ta­ro, mūsų mokyk­los buvu­sio moki­nio — Gin­ta­ro Ramo­no atmi­ni­mą, aplan­ky­da­mi jo kapą ir jo gar­bei paso­din­tą ąžuo­liu­ką.

 

Konkursai – vienas iš būdų skatinti mokinių kūrybiškumą

Šiuo­lai­ki­nia­me pasau­ly­je labai svar­bios ver­ty­bės yra tau­tos tra­di­ci­jos, papro­čiai, liau­dies menas. Ir nors pasau­lis spar­čiai moder­nė­ja, nau­jo­vės kei­čia žmo­nių gyve­ni­mo būdą, tačiau senie­ji rakan­dai ar tra­di­ci­niai liau­dies dir­bi­niai turi išlik­ti atmin­ty­je, kad ir mūsų vai­kai bei vai­kai­čiai žino­tų, kaip seno­vė­je gyve­no jų pro­tė­viai, kokius dar­bus ir su kokiais įran­kiais dir­bo. Ne mažes­nė ver­ty­bė yra ir žmo­gaus kūry­biš­ku­mas. O visiems šiems daly­kams atsi­skleis­ti ir pasi­tar­na­vo Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­tas res­pub­li­ki­nis kon­kur­sasJei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“. Šia­me kon­kur­se ryžo­si daly­vau­ti ir mūsų mokyk­los 8a kl. moki­niai. Jiems tal­ki­no lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė.

Kon­kur­so daly­viai turė­jo nufo­to­gra­fuo­ti pasi­rink­tą etno­gra­fi­nį daik­tą, ji įdo­miai apra­šy­ti bei kūry­biš­kai pri­sta­ty­ti kon­kur­so metu. Aštun­to­kai taip ir pada­rė. Nema­žai teko pavarg­ti, kol daik­tai įsi­kū­ni­jo eilė­raš­čių pos­muo­se ar vaiz­din­guo­se apra­šy­muo­se, o dar ir bend­rą pri­sta­ty­mo sce­na­ri­jų rei­kė­jo pareng­ti. Ir paga­liau kovo 8-ąją lauk­to­ji kelio­nė į Kau­ną.

Įvei­kę jau­du­lį, moki­niai sklan­džiai atli­ko savo pareng­tą etno­gra­fi­nio daik­to pri­sta­ty­mą, pasi­ro­dy­mą paįvai­rin­da­mi skam­bio­mis sutar­ti­nė­mis. Ir nenu­si­vy­lė. Ver­ti­ni­mo komi­si­ja mūsų mokyk­los koman­dai sky­rė 2-ąją vie­tą. 8a kla­sės moki­niai Aus­tė­ja Kače­rauskai­tė, Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė, Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Ema Vai­ne­i­ky­tė, Kami­lė Čia­pa­i­tė, Povi­las bei Pau­lius Rim­ke­vi­čiai ir Vai­da Pata­ra­kai­tė įro­dė, jog tik­rai yra ver­ti vadin­tis slan­čiau­skiu­kais, t. y. M. Slan­čiaus­ko dar­bų tęsė­jais.