Slančiausko progimnazijoje įvyko kultūrinė pažintinė diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atstatymui paminėti.

Muzi­kos moky­to­ja V. Puč­ku­vie­nė išda­li­jo moki­niams po Joniš­kio isto­ri­nio objek­to api­bū­di­ni­mą, kurį vai­kai turė­jo suras­ti pačia­me mies­te.

Vai­kai sėdo prie išma­nių­jų įren­gi­nių, ieš­ko­jo infor­ma­ci­jos ir kar­tu su auk­lė­to­jo­mis nuėję mies­te prie jų nusi­pa­veiks­la­vo. Visi susi­ti­kę prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo sugie­do­jo tau­ti­nę gies­mę, padė­jo gėlių. Sugrį­žu­sių į mokyk­lą jau lau­kė Lie­tu­vos kariuo­me­nės karo prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos bei kraš­to apsau­gos sava­no­rių pajė­gų  atsto­vai. Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė pri­mi­nė vai­kams, kad Vie­nas nepri­klau­so­my­bės akto sig­na­ta­rų — buvęs mokyk­los moki­nys Gin­ta­ras Ramo­nas. Bend­ruo­me­nės nariai  kas­met atei­na jam padė­ko­ti prie jo kapo.

Vai­kai nuo­trau­ko­se užfik­sa­vę isto­ri­nius objek­tus, juos pri­sta­tė drau­gams, papa­sa­ko­jo, kuo suras­tas pasta­tas įžy­mus, kas jame gyve­no ar buvo įreng­ta.

Sve­čiai pri­sta­tė Lie­tu­vos karo tar­ny­bos pri­va­lu­mus, papa­sa­ko­jo apie kariuo­me­nės sudė­tį, karei­vių laips­nius, suor­ga­ni­za­vo vik­to­ri­ną. Po to moki­niai daly­va­vo karei­viš­ko­se esta­fe­tė­se. Buvo išrink­tos suma­niau­sios ir vik­riau­sios kla­sės, apdo­va­no­tos prie mokyk­los kie­me besi­kū­re­nan­čio lau­žo. Visi vai­ši­no­si karei­viš­ka koše, dai­na­vo dai­nas, šau­dė į tai­ki­nius.

Šios die­nos veik­los vai­kams pati­ko. Patir­ti įspū­džiai ir įgy­tos žinios dar ilgai išliks atmin­ty­je.

Dėko­ja­me už bend­ra­dar­bia­vi­mą Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jui, kul­tū­ros cen­t­rui, mokyk­los buvu­siam moki­niui, o dabar pro­fe­si­nės karo tar­ny­bos kariui srž. R. Lesu­čiui, ir jo kole­goms iš Šiau­lių RKPKS ir Pak­ruo­jo posky­rio št. srž. A. Mazur­ke­vi­čiui,  vyr srž. D. Pile­c­kui, vyr. srž. V. Juk­ne­vi­čiui  ir vyr. eil. S. Straz­die­nei.

Olympio“ rudens sesijos apdovanojimai

2018 m.kovo 6 d. buvo įteik­ti „Olym­pio“ rudens sesi­jos apdo­va­no­ji­mai.
Gali­me pasi­džiaug­ti tokiu gau­siu būriu olim­pie­čių ir jų moky­to­jais.
Daly­va­vo 1a; 1b; 2a; 2b; 3a; 4a; 5a; 5b; 6a; 6b; 7a; 7b; 8a; 8b kla­sių mokiniai.
Jau pra­si­dė­ju­si ir pava­sa­rio sesi­ja, kuri baig­sis kovo 31 d.