Sėkmė rajono meninio skaitymo konkurse

Kovo 07 die­ną Joniš­kio švie­ti­mo cent­re vyko rajo­ni­nis pra­di­nių kla­sių moki­nių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas „Tėvy­nei iš vai­ko šir­de­lės“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo šimt­me­čiui pami­nė­ti. Kon­kur­se daly­va­vo 1–4 kla­sių skai­to­vai iš Žaga­rės gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, Kriu­kų pag­rin­di­nės, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės, Gatau­čių pag­rin­di­nės, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­lų,  savo mokyk­lo­se tapę nuga­lė­to­jais.

Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­jus:
1 vie­ta ket­vir­tų kla­sių tar­pe ati­te­ko 4a kla­sės moki­nei Atėnei Jene­liū­nai­tei (moky­to­ja D. Klau­sie­nė).
3 vie­ta pir­mų kla­sių tar­pe ati­te­ko 1b kla­sės moki­nei Medai Danauskai­tei (moky­to­ja J. Bytau­tie­nė).

Dėko­ja­me už daly­va­vi­mą kon­kur­se 2b kla­sės moki­nei Kami­lei Svei­kac­kai­tei (moky­to­ja L.Pilipavičienė) ir 3a kla­sės moki­nei Urtei Savi­čiū­tei (moky­to­ja I. Kati­nie­nė).