Mato Slančiausko progimnazijos komandos – zoninių varžybų nugalėtojos

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 4 ir 5–6 kla­sių koman­dos, tapę rajo­ni­nių esta­fe­čių var­žy­bų „Drą­sūs- stip­rūs-vik­rūs“ čem­pio­nais ir iško­vo­ję tei­sę daly­vau­ti zoni­nė­se spor­to var­žy­bo­se Bir­žuo­se, vėl tapo pir­mų­jų vie­tų nuga­lė­to­jais. Abi koman­dos atsto­vaus Joniš­kio rajo­ną tarp­zo­ni­nė­se spor­to žai­dy­nė­se „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs“. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai var­žy­sis tarp 12 stip­riau­sių šalies koman­dų.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mokyk­los spor­ti­nin­kų ištver­min­gu­mu, drą­sa, gebė­ji­mu susi­kaup­ti, pasie­ki­mais.

Koman­das ruo­šė prad. kla­sių moky­ty­to­jos U. Vai­ne­i­kie­nė, D. Klau­sie­nė ir kūno kult. moky­to­jas P. Vei­ka­las.

Šiaulių miesto pirmenybes

Šio­se pir­me­ny­bė­se daly­va­vo  mūsų mokyk­los moki­niai.
Var­žy­bų pasie­ki­mai:

 • Klau­di­jus Kaly­tis rutu­lį nustū­mė 9,25 m ir iško­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
 • Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė rutu­lio stū­mi­me tapo pir­ma, jį nustū­mus 9,89 m, o šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je per­šo­ko 1,20 m aukš­tį ir iško­vo­jo ant­rą vie­tą.
 • Tau­tvy­das Kuly­čius į tolį nušo­ko 4,34 m ir lai­mė­jo pir­mą vie­tą, šuo­liu į aukš­tį per­šo­ko 1,30 m ir iško­vo­jo ant­rą vie­tą.
 • Arman­das Benys įvei­kė 1,20 m aukš­tį ir užėmė tre­čią vie­tą, o 200 m bėgi­me, kurį įvei­kė per 32,21 s iško­vo­jo ant­rą vie­tą.
 • Julius Vai­ne­i­kis 1000 m atstu­mą įvei­kė per 3 min. 52,25 s ir tapo nuga­lė­to­ju.
 • Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė šuo­liu į tolį nušo­ko 4,04 m liko penk­ta.
 • Danie­lius Ste­po­nai­tis į tolį nušo­ko 3,88 m užėmė šeš­tą vie­tą.

Vaikų lengvosios atletikos varžybos

Šiau­liuo­se vyko „Sida­bri­nis medis“ vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos. Jos daly­va­vu­sių mūsų mokyk­los moki­nių pasie­ki­mai:

 • Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė rutu­lį nustū­mė 9,05 m, užim­ta tre­čia vie­ta.
 • Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­liu į tolį įvei­kė 4,48 m, užim­ta pir­ma vie­ta, o per­šo­kęs 1,3 met­ro aukš­čio ribą užėmė ant­ra vie­ta.Tau­tvy­das apdo­va­no­tas nuga­lė­to­jų tau­re, meda­liu ir dip­lo­mu.
 • Klau­di­jus Kaly­tis rutu­lį nustū­mė 9,05 m, užim­ta ket­vir­ta vie­ta.
 • Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė 60 m atstu­mą įvei­kė per 9,2 s ir liko šeš­ta bei nušo­kus į tolį 3,96 m, užėmė aštun­tą vie­tą.
 • Benys Arman­das 600 m nubė­go per 2 min ir 12 s, užėmė ket­vir­tą vie­tą, o per­šo­kęs 1,15 m aukš­tį liko tre­čias.