Sporto naujienos

Rajo­nų mokyk­lų žai­dy­nių ”Drą­sūs — vik­rūs — stip­rūs” var­žy­bos. Vyko aštuo­nios esta­fe­tės (šuo­liu­kai su kamuo­liu, šuo­liu­kai per suo­liu­ką, grin­dų rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mo, grei­čio esta­fe­tė ir kt.) Lai­mė­ję sep­ty­nias esta­fe­tes mokyk­los koman­da tapo rajo­no čem­pio­nais ir savait­ga­lį var­žy­sis Bir­žuo­se  zoni­nė­se var­žy­bo­se!