Grįžtu į savo mokyklą

Tęsiant pro­jek­tą „Grįž­tu į savo mokyk­lą“ vasa­rio 9 die­ną mokyk­lo­je lan­kė­si tau­to­dai­li­nin­kė Auš­ra Pet­rau­skie­nė. Buvu­si mokyk­los moki­nė penk­to­kams papa­sa­ko­jo apie savo karje­ros kelią, vin­giuo­jan­tį nuo mokyk­li­nio suo­lo. Vie­š­nia pri­si­mi­nė kaip mėgo spor­tą, spor­ta­vo ir net buvo išsiųs­ta į Pane­vė­žio spor­to mokyk­lą, bet neil­gai pabu­vu­si sugrį­žo, nes supra­to, kad tai ne jos pašau­ki­mas. Pil­dy­da­ma kla­sio­kų pri­si­mi­ni­mų albu­mus, paste­bė­jo, kad visai neblo­gai seka­si pieš­ti, o besi­lauk­da­ma duk­re­lės pra­dė­ju­si siū­ti lėles ir šios veik­los nebe­pa­lei­do, o išplė­tė iki „Kaliau­sių fab­ri­kė­lio“ bei „Lėlių namų“ įkū­ri­mo ir kny­gos „Mies­te­lis, kuria­me gyve­na lėlės“ para­šy­mo.

Moki­niai susi­do­mė­ję klau­sė­si Auš­ros pasiū­tų lėlių isto­ri­jų, Ony­tės ir Jone­lio kelio­nių įspū­džių, užda­vi­nė­jo tau­to­dai­li­nin­kei įvai­riau­sių klau­si­mų ir pri­ža­dė­jo apsi­lan­ky­ti Žaga­rės lėlių namuo­se ir patys paban­dy­ti pasi­siū­ti po lėly­tę.

Džiu­gu, kad moki­niai susi­do­mė­ję išklau­sė tau­to­dai­li­nin­kės pasa­ko­ji­mo, kuris pali­ko jiems didžiu­lį įspū­dį.

Dėko­ja­me tau­to­dai­li­nin­kei Auš­rai Pet­rau­skie­nei už apsi­lan­ky­mą ir mokyk­lai pado­va­no­tą kny­gą.

Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė

Rajoninis koliažų konkursas „Profesijos“

Gruo­džio – sau­sio mėne­siais vyko Joniš­kio rajo­no moki­nių kolia­žų kon­kur­sas „Pro­fe­si­jos“. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir mūsų mokyk­los aštun­to­kai, paren­gę kolia­žą tema „Išny­ku­sios pro­fe­si­jos“, kurį api­pa­vi­da­li­no 8b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kače­rauskai­tė ir Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė.

Džiu­gu, kad šis dar­bas buvo įver­tin­tas ir užėmė II – ąją vie­tą.

Dovana progimnazijai

Pro­gim­na­zi­jo­je sve­čia­vo­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo narys pro­fe­so­rius Arū­nas Gumu­liaus­kas. Jis yra Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo komi­te­to narys.

Sve­čias susi­ti­ko su pro­gim­na­zi­jos aštun­tų kla­sių moki­niais, moky­to­jais. Susi­ti­ki­mo daly­viai tiks­li­no atsa­ky­mus į klau­si­mus: kas yra Vasa­rio 16-oji, o kas yra Kovo 11-oji?

Pra­smin­ga šio susi­ti­ki­mo pabai­ga. Ger­bia­mas sei­mo narys pado­va­no­jo pro­gim­na­zi­jai Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę isto­ri­nę vėlia­vą. Dėko­ja­me.