Keturių kartų dovana Lietuvai

Pasi­tin­kant  Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo šimt­me­tį 2b ir 4a kla­sių moki­niai su savo moky­to­jo­mis L. Pili­pa­vi­čie­ne ir D. Klau­sie­ne nuspren­dė su gim­ta­die­niu pasvei­kin­ti Lie­tu­vą — nuvel­ti ir pado­va­no­ti tri­spal­vius karo­lius. Prie šio pro­jek­to mie­lai pri­si­dė­jo moki­nių tėve­liai, močiu­tės ir pro­mo­čiu­tės. Vėli­mo iš vil­nos gud­ry­bė­mis, patir­ti­mi dali­jo­si ir vel­ti mokė 4a kla­sės moki­nio Vaka­rio močiu­tė Ele­na Stan­kai­tie­nė. Po ilgo ir daug kant­ry­bės rei­ka­lau­jan­čio dar­bo, moki­niai ir tėve­liai savo ran­ko­se jau lai­kė tri­spal­vius karo­lius.

O 4a kla­sės moki­nės Smil­tės pro­mo­čiu­tė numez­gė ir pado­va­no­jo visiems moki­niams tri­spal­ves apy­ran­kes.

Džiau­gia­mės šil­tu ir gra­žiu moki­nių, tėve­lių, močiu­čių bend­ra­vi­mu ir bend­ra­dar­bia­vi­mu per­duo­dant iš kar­tos į kar­tą idė­jas, žinias ir patir­tį. Didžiuo­ja­mės, kad net ketu­rios kar­tos savo mei­lę, kūry­bą ir dar­bą sky­rė savo gim­ta­jai šaliai.

Sveikiname skaitovus

Meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so II eta­pe (rajo­no ture), kas­met vyks­tan­čia­me „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je, labai gerai pasi­ro­dė mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai. 5–8 kla­sių gru­pė­je I vie­tą lai­mė­jo Andrė­ja Jene­liū­nai­tė (8b kl.), o II vie­tą - Lukas Bui­vy­das (6b kl.). SVEIKINAME mok­s­lei­vius ir jų moky­to­jas Rimą Domi­nai­tę ir Ali­ną Jonai­tie­nę.
O Andrė­jai lin­ki­me sėk­mės atsto­vau­jant Joniš­kiui regio­ni­nia­me ture, kuris šie­met vyks Bir­žuo­se vasa­rio 10 die­ną.