Mokykloje išaiškinti geriausi skaitovai

Nuo­trau­ko­je kon­kur­so daly­viai.

Visuo­met džiau­gia­mės mok­s­lei­viais, geban­čiais gro­ži­nės lite­ra­tū­ros kūri­nį ne tik supras­ti ir išjaus­ti, bet ir per­teik­ti klau­sy­to­jams. Todėl kiek­vie­nais metais mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ja­mas mok­s­lei­vių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Sau­sio 30 d. tar­pu­sa­vy­je var­žė­si geriau­si 5–8 kla­sių skai­to­vai. Šiam neleng­vam drą­sos ir arti­stiš­ku­mo išban­dy­mui pasi­ry­žo 9 moki­niai. Ver­ti­ni­mo komi­si­ja, ati­džiai išklau­siu­si jau­nuo­sius atli­kė­jus, pri­zi­nes vie­tas paskirs­tė taip:

  • I vie­ta Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, 8b kl.
  • II vie­ta Lukas Bui­vy­das, 6 b kl.
  • III vie­ta Aida Gai­liū­nai­tė, 8 b kl. ir Miglė Noru­šai­ty­tė, 5a kl.  

Nuspręs­ta, kad rajo­ni­nia­me meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se mokyk­lai atsto­vaus Andrė­ja Jene­liū­nai­tė ir Lukas Bui­vy­das. Lin­ki­me jiems sėk­mės ir palan­kaus komi­si­jos įver­ti­ni­mo.

Stalo teniso varžybos

Svei­ki­na­me mokyk­los sta­lo teniso var­žy­bų mer­gai­čių ir ber­niu­kų koman­dų nuga­lė­to­jus:

  • Simo­ną Rim­ke­vi­čiu­tę,
  • Vil­tę Stan­ke­vi­čiu­tę,
  • Emi­li­ją Lau­ri­na­vi­čiu­tę,
  • Povi­lą Rim­ke­vi­čių,
  • Pau­lių Rim­ke­vi­čių,
  • Dei­vy­dą Žvin­gi­lą.

Mer­gai­tės prieš Sau­lės mokyk­los koman­dą lai­mė­jo rezul­ta­tu 3–2, o ber­niu­kai – 3–0. Moki­niai iško­vo­jo tei­sę savait­ga­lį rung­ty­niau­ti zoni­nė­se var­žy­bo­se su 8-nio­mis rajo­nų koman­do­mis.