Karantinas

Vado­vau­da­mie­si Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­riaus 2018 m. sau­sio 30 d. įsa­ky­mu Nr. A-91 „Dėl Sezo­ni­nio gri­po ir ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo takų infek­ci­jų pro­fi­lak­ti­kos ir prieš epi­de­mi­nių prie­mo­nių Joniš­kio rajo­ne 2018–2020 m. pla­no patvir­ti­ni­mo“, bei atsi­žvel­giant į pro­gim­na­zi­jos moki­nių ser­ga­mu­mą.

Skel­bia­me karan­ti­ną pro­gim­na­zi­jos 1–8 kla­sė­se 2018 metų vasa­rio 2–6 die­no­mis. Tomis die­no­mis pro­gim­na­zi­jo­je nevyks ugdy­mo pro­ce­sas.

Visi svei­ki pro­gim­na­zi­jos moki­niai labai lau­kia­mi pro­gim­na­zi­jo­je tre­čia­die­nį (02–07).