Informacija dėl šalto oro!

Arti­miau­sio­mis die­no­mis sinop­ti­kams prog­no­zuo­jant šal­čius, atkrei­pia­me mok­s­lei­vių tėvų dėme­sį, kad jei oro tem­pe­ra­tū­ra nukren­ta iki 20 laips­nių šal­čio ar žemiau, į mokyk­lą gali nevyk­ti pra­di­nu­kai ir 5 kla­sių moki­niai. Jei spus­te­li 25 laips­nių spei­gas, į mokyk­lą gali nevyk­ti ir kitų kla­sių moki­niai, pri­me­na Švie­ti­mo ir moks­lo minis­te­ri­ja.

Mano sėkmės kelias

Iškil­min­go ren­gi­nio „Mano sėk­mės kelias” metu pra­di­nių kla­sių moki­niai, bai­gę pir­mą­jį pus­me­tį aukš­tes­niuo­ju lygiu, buvo pagerb­ti.

40 klausimų Lietuvai

1918 m. vasa­rio 16 d. Lie­tu­vos Tary­ba Vil­niu­je pasi­ra­šė doku­men­tą, skel­bian­tį, kad Lie­tu­vos Tary­ba atski­ria Lie­tu­vą nuo visų vals­ty­bi­nių ryšių, kada nors buvu­sių su kito­mis tau­to­mis. Vasa­rio Šešio­lik­to­ji atne­ša lie­tu­vio sie­lai aud­rą ir neri­mą.

Šie­met Vasa­rio 16 die­ną  atkur­ta Lie­tu­vos  vals­ty­bė, šven­čia šimt­me­tį.

Pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je vyko vik­to­ri­na, „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo 100-metį ir artė­jan­tį  mokyk­los 40 metų gim­ta­die­nį. Šią kul­tū­ri­nę- pažin­ti­nę veik­lą orga­ni­za­vo geo­gra­fi­jos moky­to­ja Vai­da Dun­du­lie­nė, muzi­kos moky­to­ja Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė, isto­ri­jos moky­to­ja Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė. Daly­va­vo 5–8 kla­sių moki­nių koman­dos.  Ren­gi­nio pra­džio­je visi iškil­min­gai sugie­do­jo­me „Tau­tiš­ką gies­mę“. Svei­ki­ni­mo žodį tarė pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui l. e. direk­to­rės parei­gas, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė. Ji džiau­gė­si buvi­mu kar­tu. Kvie­tė visus atlik­ti gra­žius dides­nius ar mažes­nius dar­be­lius, kad būtų gera savo šei­mo­je, savo mokykloje,savo mies­te,  savo šaly­je.

Prieš pra­si­de­dant kon­kur­sui „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, pro­gim­na­zi­jos Padė­kos raš­tai iškil­min­gai  įteik­ti I pus­me­tį labai  gerų  moky­mo­si rezul­ta­tų pasie­ku­siems  moki­niams.

Koman­dų pasi­ro­dy­mus ver­ti­no komi­si­ja: pro­gim­na­zi­jos moky­to­jos Gita­na Svy­tie­nė, Gita­na Sta­gie­nė ir Rai­mon­da Kui­zi­nie­nė.

Moki­niams teko pri­si­min­ti ne tik isto­ri­jai reikš­min­gus įvy­kius, datas, asme­ny­bes, bet ir žymias Lie­tu­vos,  mies­to, rajo­no vie­tas.

Visos kla­sės labai sten­gė­si, buvo pui­kiai pasi­ruo­šę, todėl komi­si­ja negai­lė­jo šil­tų žodžių ir visus apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais už kūry­biš­ku­mą ir Lie­tu­vos isto­ri­jos bei mokyk­los isto­ri­jos žinias. Nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ti dip­lo­mais ir sal­džiais pri­zais. Nuga­lė­to­jų koman­dos:

5–6 kla­sių gru­pė­je – 6a kla­sės koman­da „Gele­ži­niai vil­kai“

7–8 kla­sių gru­pė­je – 7a kla­sės koman­da „Var­pas ir auš­ra“

Dėko­ja­me pro­gim­na­zi­jos šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė” kolek­ty­vui, kurio pasi­ro­dy­mas sutei­kė dar dau­giau iškil­min­gu­mo šiai šven­tei.

Džiau­gia­mės gra­žiu Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės die­nos pami­nė­ji­mu ir visiems lin­ki­me mylė­ti savo šalį, didžiuo­tis lais­va, nepri­klau­so­ma vals­ty­be!

Saulės energetikos paslaptys

Vasa­rio 15 d., dvi­de­šimt ketu­ri Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6–8 kla­sių mok­s­lei­viai išvy­ko į Kau­ną, į edu­ka­ci­ją „Sau­lės ener­ge­ti­kos paslap­tys”.

Mok­s­lei­viai susi­pa­ži­no su elekt­ros ener­gi­jos gamy­bos prin­ci­pais ir būdais, iškas­ti­nio kuro porei­kiu ir nau­do­ji­mo povei­kiu gam­tai, atsi­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos ištek­lių nau­do­ji­mo svar­ba. Apta­rė sau­lės foto­e­le­men­tų vei­ki­mo prin­ci­pus ir jų įvai­ro­vę, tai­ky­mo gali­my­bes. Mok­s­lei­viai akty­viai daly­va­vo dis­ku­si­jo­se, patei­kė savo idė­jų.

 Prak­ti­nė­je prog­ra­mos daly­je moki­niai išban­dė, kaip vei­kia sau­lės ele­men­tai, konst­ra­vo sau­lės ele­men­tais varo­mus mode­lius ir su jais atli­ko įvai­rius ban­dy­mus.

Po edu­ka­ci­jos mok­s­lei­viai aplan­kė Žalia­kal­nio funi­ku­lie­rių. Apžiū­rė­jo kel­tu­vo mecha­niz­mus, apsau­gos sis­te­mas. Vago­nai turi spe­cia­lius auto­ma­ti­nius stab­džius, kurie, trū­kus lynui, nelei­džia vago­nams rie­dė­ti žemyn. Žalia­kal­nio funi­ku­lie­rius – vie­nas iš dvie­jų Kau­no kel­tu­vų, pir­ma­sis mies­te ir Lie­tu­vo­je, vie­nas seniau­sių vei­kian­čių kel­tu­vų Euro­po­je, vei­kia nuo 1931 m.

Vienybė težydi…

M. Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nės nariai susi­ti­ko prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo atšvęs­ti Lie­tu­vos 100-ąjį gim­ta­die­nį.