Diplomas už gerus rezultatus

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aštun­tų kla­sių moki­nių gru­pė daly­va­vo  Nacio­na­li­nia­me  mate­ma­ti­nio ir gam­ta­moks­li­nio  raš­tin­gu­mo kon­kur­se. Švie­ti­mo ir moks­lo minis­te­ri­jos orga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se daly­va­vo :

  1. Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė
  2. Aida Gai­liū­nai­tė
  3. Andrė­ja Jene­liū­nai­tė
  4. Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė
  5. Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė
  6. Ieva Misiū­tė
  7. Adri­ja Rep­šy­tė
  8. Pau­lius Rim­ke­vi­čius
  9. Simas Rudys
  10. Ema Vai­ne­i­ky­tė

Lie­tu­vos Švie­ti­mo ir moks­lo minis­te­ri­jos Dip­lo­mas  už geriau­siai  atlik­tas 2017 m. nacio­na­li­nio mate­ma­ti­nio ir gam­ta­moks­li­nio raš­tin­gu­mo kon­kur­so užduo­tis iš  pro­gim­na­zi­jos 8 kla­sių moki­nių įteik­tas Emai Vai­ne­i­ky­tei.

Svei­ki­na­me ir sėk­mės toliau visiems moki­niams