Laisvės gynėjų diena

Lais­vės gynė­jų die­na – sau­sio 13 d. mini­ma Lie­tu­vos atmin­ti­na die­na. Kelia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės vėlia­va.

1991 metais šią die­ną įvy­kęs masi­nis tai­kus Lie­tu­vos pilie­čių pasi­prie­ši­ni­mas Sovie­tų Sąjun­gos vado­vy­bės ban­dy­mui jėga paim­ti į savo ran­kas Vil­niaus tele­vi­zi­jos bokš­tą, Radi­jo ir tele­vi­zi­jos komi­te­to pasta­tą, Par­la­men­to pasta­tą ir kitus vals­ty­bi­niam per­vers­mui reikš­min­gus objek­tus, per­im­ti jų kont­ro­lę. Užim­ti atvy­ko spe­cia­liai pareng­ta, sun­kią­ja kari­ne tech­ni­ka gink­luo­ta desan­ti­nin­kų gru­pė.

Prie tele­vi­zi­jos bokš­to Vil­niu­je per 600 tai­kių ir negink­luo­tų žmo­nių buvo sužeis­ta, žuvo 14. Tele­vi­zi­jos bokš­tas buvo užim­tas, tačiau pla­nų pul­ti Par­la­men­tą kariš­kiai jau atsi­sa­kė.

Nors užgrob­ti kai kuriuos objek­tus ir pavy­ko, galu­ti­niai ope­ra­ci­jos tiks­lai (užim­ti par­la­men­tą, išpro­vo­kuo­ti nesan­tai­ką tarp įvai­rių tau­ty­bių Lie­tu­vos pilie­čių, pateik­ti šiuos įvy­kius kaip dvie­jų gink­luo­tų pusių kovą) nebu­vo pasiek­ti, ir gana grei­tai Sovie­tų armi­jai teko iš užim­tų objek­tų pasi­trauk­ti.

Kvie­čia­me visus kar­tu sau­sio 12 d. (penk­ta­die­nį) 8.00 val. dešim­čiai minu­čių lan­guo­se uždeg­ti vie­ny­bės ir atmi­ni­mo žva­ku­tes.
Sau­sio 13-osios ren­gi­niai Joniš­kio mies­te (šeš­ta­die­nį):
12.00 val. Šv. Mišios už žuvu­sius Lais­vės gynė­jus Joniš­kio Švč. Mer­ge­lės Mari­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je. Po Šv. Mišių – gėlių padė­ji­mas prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo.
13.00 val. Res­pub­li­ki­nis voka­li­nių ansamb­lių kon­kur­sas „Lais­vė – Lie­tu­vos šir­dis“, skir­tas Lais­vės gynė­jų die­nai pami­nė­ti Joniš­kio Bal­to­jo­je sina­go­go­je.