Jaunučių pirmenybės

Šiau­liuo­se vyku­sio­se jau­nu­čių leng­vo­sios atle­ti­kos pir­me­ny­bė­se daly­va­vo mūsų mokyk­los moki­niai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Mar­ty­nas Šliar­pas įvei­kė 170 cm ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį. Rokas Žukaus­kas 600 m bėgi­mo nuo­to­lį įvei­kė 1 min 45.14 s, tai asme­nis rezul­ta­tas bei 11 vie­ta, o Armi­nas Tama­šaus­kas tą patį atstu­mą nubė­go per 1 min 53.12 s ir užėmė 19 vie­tą.

Mokyklos 40-mečiui artėjant…

Ar kada susi­mąs­tei, kodėl mūsų mokyk­la pava­din­ta tau­to­sa­ki­nin­ko ir knyg­ne­šio Mato Slan­čiaus­ko var­du? Koks jis buvo žmo­gus? Kokia buvo jo šei­ma? Kuo jis domė­jo­si?

Tokius klau­si­mus 6b kla­sės moki­niai užda­vė man per­nai Mato Slan­čiaus­ko savai­tės ren­gi­nių metu. Supra­tau, kad vien trum­pos biog­ra­fi­jos ir sau­sų fak­tų Z kar­tos vai­kams neuž­ten­ka, rei­kia ieš­ko­ti pla­tes­nių atsa­ky­mų. Socia­li­nia­me tink­le Face­bo­ok radau rašy­to­jos Susan Olsen pasky­rą, kurio­je buvo pami­nė­ta, kad ji yra vie­no iš Lie­tu­vos knyg­ne­šių propro­vai­kai­tė. Para­šiau p. Olsen ir paklau­siau, ar tas knyg­ne­šys ne Matas Slan­čiaus­kas? Atsa­ky­mo lauk­ti ilgai nete­ko — žinu­tė­je nušvi­to lie­tu­viš­kas žodis: „Labas. Esu Mato Slan­čiaus­ko propro­vai­kai­tė.“

Slančiauskas su dukromis

Slan­čiaus­kas su duk­ro­mis

Žodis po žodžio, žinu­tė po žinu­tės, ir mano dėlio­nės deta­lės susi­dė­jo į vien­ti­są paveiks­lą. Matas Slan­čiaus­kas — tau­to­sa­ki­nin­kas ir knyg­ne­šys, gimi­nės pasa­ko­ji­muo­se mini­mas kaip did­vy­ris, kovo­jęs su cari­nės Rusi­jos spau­dos drau­di­mu, gynęs ir mylė­jęs lie­tu­vių kal­bą. Pui­kus pokš­ti­nin­kas, die­vi­nęs vai­kus ir pats užau­gi­nęs 4 dukras: Kri­s­ti­ną, Elž­bie­tą, Ane­lę ir Jad­vy­gą. Mato Slan­čiaus­ko duk­ra Jad­vy­ga augi­no duk­te­rį Kri­s­ti­ną, su kuria 1906 metais emig­ra­vo į JAV. Užau­gu­si Kri­s­ti­na ište­kė­jo už lie­tu­vių kil­mės gydy­to­jo Jono Sta­nis­lo­va­vi­čiaus. Jie susi­lau­kė 4 sūnų: Pau­liaus, Artū­ro, Euge­ni­jaus ir Rober­to

Slan­čiaus­ko duk­ra Jad­vy­ga su sūnum

. Būtent Rober­tas ir yra p. Susan Olsen tėvas. Mano domė­ji­ma­sis Mato Slan­čiaus­ko gyve­ni­mu labai sujau­di­no p.Susan ir jos tėtį, kuris, būda­mas gar­bin­go amžiaus, rado senus Mato Slan­čiaus­ko užra­šus ir išver­tė jo pasa­kas į ang­lų kal­bą. Ponas Rober­tas noriai pasi­da­li­no savo šei­mos pasa­ko­ji­mais apie gar­sų­jį pro­se­ne­lį. Būtent jis pri­si­mi­nė, kad Matas Slan­čiaus­kas mylė­jo savo dukras, buvo tik­ras links­mų isto­ri­jų pasa­ko­ji­mo meis­tras.

Slan­čiaus­ko laiš­ko frag­men­tas

Ponia Susan mie­lai pasi­da­li­no savo šei­mos foto­gra­fi­jo­mis ir net laiš­ko, kurį Matas Slan­čiaus­kas rašė savo dukrai, frag­men­tais. Netru­kus mokyk­lą pasieks ir JAV išleis­ta Mato Slan­čiaus­ko pasa­kų kny­ga, kurią į ang­lų kal­bą išver­tė ponas Rober­tas. Tai ypa­tin­ga dova­na iš Mato Slan­čiaus­ko šei­mos ran­kų mūsų mokyk­lai jubi­lie­jaus pro­ga.

Esu dėkin­ga savo šeš­to­kams už iškel­tus klau­si­mus. Be jų var­gu ar būčiau ryžu­sis ieš­ko­ti Mato Slan­čiaus­ko gimi­nių. Tikiu, kad mano pasa­ko­ji­mas bus įdo­mus ne tik mano auk­lė­ti­niams, bet ir visai mokyk­los bend­ruo­me­nei.

Ang­lų kal­bos moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė

Grįžtu į savo mokyklą

Šiais metais mokyk­la švęs savo 40-metį. Ta pro­ga pra­de­da­mas nau­jas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą“; buvę moki­niai lan­ky­sis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je ir pasi­da­lins savo pri­si­mi­ni­mais apie mokyk­lą (kaip sie­kė karje­ros, kokių pamo­kų patei­kė gyve­ni­mas).

Šian­dien sulau­kė­me pir­mo­jo sve­čio — Kęs­tu­čio Mar­cin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­vos kariuo­me­nės kari­nių oro pajė­gų oro gyny­bos bata­lio­no kari­nin­ko.

Kęs­tu­tis susi­ti­kęs su 8a ir 8b kla­sių moki­niais papa­sa­ko­jo, kad jau būda­mas sep­tin­to­kas žino­jo, kad bus kari­nin­ku. Žings­nis po žings­nio Kęs­tu­tis sie­kė savo užsi­brėž­to tiks­lo. Šian­dien jis gali didžiuo­tis savi­mi, nes ryž­tin­gu­mas, valia ir atkak­lu­mas padė­jo „įsi­seg­ti“ kari­nin­ko žen­kle­lį.

Moki­niams sve­čias papa­sa­ko­jo ir apie sava­no­riš­kos karo tar­ny­bos atli­ki­mo pri­va­lu­mus, karei­viš­ką gyve­ni­mą.

Moki­ni­mas susi­ti­ki­mas pali­ko pui­kų įspū­dį.

Direk­to­riės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė

Išvyka į Šiaulius

Užbai­gę pir­mą­jį moks­lo metų pus­me­tį, penk­ta­die­nio popie­tę, 2b ir 4a kla­sių moki­niai su savo moky­to­jo­mis Lina Pili­pa­vi­čie­ne ir Danu­te Klau­sie­ne išvy­ko į Šiau­lius. Moki­niai lan­kė­si  Ch. Fren­ke­lio vilo­je ir daly­va­vo edu­ka­ci­niuo­se užsi­ėmi­muo­se. Mer­gai­tės pasi­rin­ko edu­ka­ci­nį užsi­ėmi­mą „Dva­ro isto­ri­jos. Dva­ro mada ir gyven­se­na“. Jos klau­sė­si įdo­maus pasa­ko­ji­mo apie XVIII-XIX amžiaus dva­ro vai­kų madą, lais­va­lai­kio žai­di­mus, susi­pa­ži­no su neby­lia vėduok­lės kal­ba ir įmant­riais, daug fan­ta­zi­jos rei­ka­lau­jan­čiais kak­las­ka­rės riši­mo būdais.  Mer­gai­tės mokė­si kul­tū­rin­go elge­sio prie sta­lo, vaikš­čio­ji­mo manie­rų, pasi­puo­šė to laik­me­čio pane­lių skry­bė­lai­tė­mis — tapo tik­ro­mis damo­mis.

Ber­niu­kai daly­va­vo Ch.Frenkelio edu­ka­ci­nia­me užsi­ėmi­me „Odos dirb­tu­vė­lės“. Vai­kai galė­jo pama­ty­ti, užuos­ti ir pri­si­lies­ti prie išdirb­tos gyvū­nų odos, suži­no­jo, kad žmo­nių reik­mėms ji buvo nau­do­ja­ma nuo neat­me­na­mų lai­kų. Apa­vas, rūbai, žir­go reik­me­nys, bui­ti­niai indai ir krep­šiai- tai tik nedi­de­lė odos panau­do­ji­mo gali­my­bių dalis.Praktinėje daly­je moki­niai pasi­ga­mi­no odi­nį rak­to paka­bu­ką, kurį papuo­šė fir­mi­niu Ch. Fren­ke­lio odos fab­ri­ko ant­spau­du.

Išvy­ka tęsė­si kino teat­re, kur moki­niai žiū­rė­jo nuo­tai­kin­gą ani­ma­ci­nį fil­mą „Bulius Fer­di­nan­das“.

EDUKACINIS KONKURSAS OLYMPIS 2017

Pro­gim­na­zi­jos moki­niai  kiek­vie­nais metais daly­vau­ja edu­ka­ci­nia­me kon­kur­se Olym­pis. Vyks­ta rudens sesi­ja ir pava­sa­rio sesi­ja. Edu­ka­ci­nio kon­kur­so Olym­pis 2017  rudens sesi­jos rezul­ta­tai:

Eil. nr. Daly­kas Pro­gim­na­zi­jos moki­nių, daly­va­vu­sių kon­kur­se skai­čius Moki­niai, kurių kon­kur­se  atlik­tos užduo­tys, įver­tin­tos aukš­čiau­siu laips­niu
1. Ang­lų kal­ba 40 Jokū­bas Šilinas,2b kla­sė

Emi­li­jus Podžiū­nas, 3a kla­sė

2. Lie­tu­vių kal­ba 36 Smil­tė Sat­kauskai­tė, 4a kla­sė
3. Mate­ma­ti­ka 47 Nojus Nau­sė­da. 4a kla­sė

Juta Ado­mai­ty­tė, 7a kla­sė

Ema Vai­ne­i­ky­tė, 8a kla­sė

4. Fizi­ka 5
5. Infor­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos 20 Juta Ado­mai­ty­tė, 7a kla­sė
6. Che­mi­ja 3
7. Bio­lo­gi­ja 38 Ami­lė Api­ny­tė, 1a kla­sė

Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, 5b kla­sė

8. Geo­gra­fi­ja 8
9. Isto­ri­ja 23

Olym­pis —  tai nėra tas kon­kur­sas, kurio metu moki­niai sodi­na­mi nuro­dy­ta tvar­ka ir vyk­do užduo­tis ste­bint vyk­dy­to­jams.

Tai yra kon­kur­sas, kurio metu užduo­tys atlie­ka­mos indi­vi­dua­liai. Svar­bu, kad yra noro domė­tis, skai­ty­ti, gal­vo­ti, ieš­ko­ti atsa­ky­mų į klau­si­mus ir daly­vau­ti kon­kur­se. Tokiu būdu ir vyks­ta ugdymas(is).

Sėk­mės toli­mes­niuo­se ieš­ko­ji­muo­se, moky­muo­se,  kon­kur­suo­se.