Karnavalo akimirkos

1–4 kasės:

5–8 kla­sės:

Joniškio ekologinio švietimo centro konkursai

Gruo­džio mėne­sį eko­lo­gi­nis švie­ti­mo cent­ras suk­vie­tė į visus metus vyku­sių kon­kur­sų api­bend­ri­ni­mą — apdo­va­no­ji­mą. Šis kon­kur­sas suvie­ni­jo dide­lį būrį mūsų pro­gim­na­zi­jos jau­nų­jų eko­lo­gų, kurie kaip ir kas­met užėmė daug pri­zi­nių vie­tų, gavo dova­nė­lių ir sal­džių­jų pri­zų.

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Rudens spal­vos“
I vie­tą lai­mė­jo Ema Vai­ne­i­ky­tė (8a kla­sė).

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Žie­ma, žie­ma…“
III vie­tą lai­mė­jo Ade­lė Trei­go­tai­tė (1a kla­sė).

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens spal­vos“:
I vie­tą lai­mė­jo 4a kla­sės moki­niai;
II vie­tą lai­mė­jo 2b kla­sės moki­niai;
III vie­tą lai­mė­jo 2a kla­sės moki­niai.

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­ma, žie­ma…“:
II vie­tą lai­mė­jo Gabi­ja Kur­ly­tė, Augus­tas Šiur­na, Est­rė­ja Dri­go­tai­tė, Arnas Misius, Lina Stal­nio­ny­tė, Pau­li­na Kup­ry­tė (3a kla­sė);
III vie­tą lai­mė­jo Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė (1a kla­sė).

Pie­ši­nių kon­kur­se „Pava­sa­rė­ja…“:
II vie­tą lai­mė­jo Gabi­ja Kur­ly­tė, Sau­lė Luko­šiū­nai­tė, Est­rė­ja Dri­go­tai­tė, Demy­ras Bylin­skis (3a kla­sė);
III vie­tą lai­mė­jo 4a kla­sės moki­niai.

Gra­žiau­sių lesyk­lė­lių kon­kur­se apdo­va­no­ji­mus gavo Sau­lė Luko­šiū­nai­tė (3a kla­sė), Beata Bei­no­ra­vi­čiū­tė (4a kla­sė), Tai­mo­nas Tom­kus (4a kla­sė), Nojus Bal­čiū­nas (1b kla­sė), Ąžuo­las Šob­lis (1b kla­sė), Rytis Dani­le­vi­čius (2a kla­sė), Ade­lė Trei­go­tai­tė (1a kla­sė), Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė (1a kla­sė), Vil­tė Gre­be­niu­kai­tė (1a kla­sė), Gytis Bei­no­ra­vi­čius (1a kla­sė). Dėko­ja­me tėve­liams už pagal­bą.

Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė, Lina Pili­pa­vi­čie­nė, Ire­na Kati­nie­nė, Jolan­ta Bytau­tie­nė, Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė ir Inga Misiu­vie­nė. Apdo­va­no­ji­mus įtei­kė Joniš­kio eko­lo­gi­nio cent­ro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.

Kon­kur­so koor­di­na­to­rė Inga Misiu­vie­nė

RAMAUS KŪČIŲ VAKARO, ŠIRDYJE  DŽIAUGSMINGO KALĖDŲ RYTO IR GRAŽAUS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO VISIEMS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS.

O MOKINIAMS DAR IR ATRADIMŲ DŽIAUGSMO KUPINŲ ATOSTOGŲ:

ATOSTOGŲ PRADŽIA — GRUODŽIO 27
ATOSTOGŲ PABAIGASAUSIO  3.

PO  MOKINIŲ ATOSTOGŲ PAMOKOS PROGIMNAZIJOJE  PRASIDĖS 2018 METŲ SAUSIO 4.

SĖKMĖS VISIEMS!

Mielieji Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai,

Kokie mes skir­tin­gi – ir savo amžiu­mi, ir savo patir­ti­mi, ir savo pomė­giais, todėl kiek­vie­nas mūsų savi­tai eina­me, lau­kia­me šv. Kalė­dų, sutin­ka­me Nau­jus metus.
Lau­ki­mas kaž­ko gero – tai yra nuo­sta­bu. Tikiu, kad tas lau­ki­mas bus tur­tin­gas šil­tais žodžiais, gerais dar­bais.

Lau­kiant šių pra­smin­gų šven­čių mane užplūs­ta ilge­sys… o kar­tu ir bega­li­nė šilu­ma pri­si­mi­nus jau Ana­pi­lin išėju­sius man bran­gius žmo­nes. Ir tuo­met taip nori­si džiaug­tis tuo, kas yra čia ir dabar. Nega­li­ma ati­dė­ti pokal­bio, gero žodžio, šyp­se­nos kitai die­nai. Šyp­so­ki­mės, saky­ki­me gra­žius žodžius, dary­ki­me gerus dar­bus dabar.

Sten­ki­mės, labai sten­ki­mės, kad į mūsų šir­dis nesi­brau­tų skur­das — geru­mo skur­das, šal­tis.

Padė­ko­ki­me vie­ni kitiems, atsi­pra­šy­ki­me vie­ni kitų ir vil­tin­gai pasi­ti­ki­me šv. Kalė­das ir Nau­jus metus.

Kupi­na gra­žių lin­kė­ji­mų, min­ty­se apka­bi­nu jus.
pava­duo­to­ja Vio­le­ta