Respublikinė konferencija Radviliškyje

2017-11-28 į res­pub­li­ki­nę mokyk­lų bend­ruo­me­nių teo­ri­nę — prak­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją „Ein sau­le­lė aplink dan­gų“ išvy­ko 1a kla­sės moki­nė Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė ir 4b kla­sės moki­nė Aus­tė­ja Buly­tė. Moki­nes ir jų moky­to­jas D. Mar­cin­ke­vi­čie­nę, U. Vai­ne­i­kie­nę pasi­da­lin­ti gerą­ja patir­ti­mi pakvie­tė etno­kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­ti Rad­vi­liš­kio V. Kudir­kos pro­gim­na­zi­ja. Kon­fe­ren­ci­ja buvo skir­ta Tau­ti­nio kos­tiu­mo, Pilia­kal­nių, Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo šimt­me­čiui pami­nė­ti. Kon­fe­ren­ci­ja pas­ka­ti­no plė­to­ti domė­ji­mą­si lie­tu­vių etni­ne kul­tū­ra, aktu­ali­zuo­ti lie­tu­vių papro­čių, tra­di­ci­jų ver­tin­gu­mą, būti akty­viais Lie­tu­vos kūrė­jais. Vai­kų, tėvų, moky­to­jų daly­va­vi­mas kon­fe­ren­ci­jo­je ir pasi­da­li­ji­mas gerą­ja patir­ti­mi įro­dė, kad Lie­tu­vos mokyk­lų bend­ruo­me­nės glau­džiai bend­rau­ja ir bend­ra­dar­biau­ja.

Respublikinėje konferencijoje „Esu, kad svajonę auginčiau“

Lap­kri­čio 29 die­ną Šiau­lių jėzui­tų mokyk­lo­je vyko res­pub­li­ki­nė prak­ti­nė pažin­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja pra­di­nių kla­sių moki­niams karje­ros ugdy­mui „Esu, kad sva­jo­nę augin­čiau“.

1b kla­sės moki­niai Ronal­das Rudys ir Ieva Vit­kauskai­tė (mokyt. Jolan­ta Bytau­tie­nė) pri­sta­tė atlik­tą tyri­mą apie tėve­lių pro­fe­si­jas „Užau­gęs noriu būt kaip tėtis“. 2b kla­sės moki­nės Urtė Šaky­tė ir Seve­ri­na Burauskai­tė (mokyt. Lina Pili­pa­vi­čie­nė) pri­sta­tė tiria­mą­jį dar­bą „Pro­fe­si­jų įvai­ro­vė aplink mus“. 4a kla­sės moki­nės Atėnė Jene­liū­nai­tė ir Urtė Kai­rai­ty­tė (mokyt. Danu­tė Klau­sie­nė) skai­tė pra­ne­ši­mą „Pro­fe­si­ja – kur klai­da nega­li­ma“.

Moki­niai ne tik dali­no­si žinio­mis vie­ni su kitais, bet ir paty­ri­mi­niais meto­dais išban­dė kon­di­te­rio, kino­lo­go ir kir­pė­jo pro­fe­si­jas. Kon­fe­ren­ci­jos pabai­go­je mokyk­los kie­me daly­vių lau­kė staig­me­na. Vai­kai buvo supa­žin­din­ti su Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos tech­ni­ka, grei­to­sios medi­ci­nos pagal­bos ir poli­ci­jos auto­mo­bi­liais ir dar­bo prie­mo­nė­mis.