ŠAUNUOLIAI JAUNIEJI MATEMATIKAI

Pro­gim­na­zi­jos dvi jau­nų­jų mate­ma­ti­kų koman­dos, suda­ry­tos iš 5 — 8 kla­sių moki­nių, daly­va­vo mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je, kuri vyko Šiau­lių Sta­sio Šal­kau­skio var­do gim­na­zi­jo­je.

Labai labai džiu­gu, kad net dvi koman­dos ruo­šė­si ir vyko į olim­pia­dą. Visi šau­nuo­liai. Na, o vie­na koman­da tik per vie­ną taš­ke­lį atsi­li­ko nuo pri­zi­nės vie­tos ir užėmė gar­bin­gą ket­vir­tą vie­tą. Svei­ki­na­me koman­dos moki­nius:

  • ORESTĄ VOZBUTĄ, 5A kla­sės moki­nį
  • EMILĘ  BALČIŪNAITĘ, 6A kla­sės moki­nę,
  • JUTĄ ADOMAITYTĘ, 7A kla­sės moki­nę,
  • PAULIŲ RIMKEVIČIŲ, 8A kla­sės moki­nį,
  • EMĄ VAINEIKYTĘ, 8A kla­sės moki­nę.

Sėk­mės jiems ir jų mate­ma­ti­kos moky­to­jai Jani­nai Dau­pa­rie­nei.

Taip pat  dėko­ja­me II- ąjai koman­dai :

  • Aud­rin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei, 5b kla­sės moki­nei
  • Dovy­dui Pet­ry­lai, 6b kla­sės moki­niui
  • Ignui Tau­tvai­šui, 7a kla­sės moki­niui
  • Ievai  Msiū­tei,  8b kla­sės moki­nei
  • Andrė­jai Jene­liū­nai­tei,  8b kla­sės moki­nei ir moky­to­jai  Linai Alek­na­vi­čie­nei už daly­va­vi­mą