Vilnius septintokų akimis

Susi­da­ro toks vaiz­das, kad 7b kla­sės moki­niai yra įsi­my­lė­ję Lie­tu­vos sos­ti­nę, nes jau ant­rus metus iš eilės norė­jo aplan­ky­ti šį mies­tą ir įžy­mius geo­gra­fi­nius, kul­tū­ri­nius objek­tus. O marš­ru­tas buvo ilgas ir įvai­rus. Nuo Sei­mo rūmų Gedi­mi­no pro­s­pek­tu, Pilies ir Didžio­sios gat­vė­mis iki pat Rotu­šės pės­čio­mis.

Pir­mo­ji susto­ji­mo sto­te­lė – Mar­ty­no Mažvy­do nacio­na­li­nė bib­lio­te­ka su auto­ma­tiš­kai atsi­ve­rian­čio­mis duri­mis ir bal­to­jo ir pil­ko­jo mar­mu­ro laip­tais. Štai moki­niams ir gera geo­gra­fi­jos pamo­ka apie šią meta­mor­fi­nę uolie­ną, jos savy­bes ir panau­do­ji­mą. Bib­lio­te­ka – tai lyg rūmai, tal­pi­nan­tys apie 6 mln. kny­gų. Mums pavy­ko patek­ti į socia­li­nių moks­lų dvi­aukš­tę skai­tyk­lą, kuri mus pasi­ti­ko tokia tyla ir tokia gau­sa isto­ri­nių, geo­gra­fi­nių lei­di­nių įvai­rio­mis pasau­lio kal­bo­mis, kad net sukė­lė dau­gu­mai nuo­sta­bą. Dar vie­na nau­jo­vė sudo­mi­no mus visus paro­dų salė­je, kurio­je var­tant judan­čius stik­lus, meni­nin­kų kūry­bą gali­ma buvo skai­ty­ti tre­jo­mis kal­bo­mis, žiū­rint, kaip pakreip­si prie­mo­nę. Tačiau moki­nius labiau­siai suža­vė­jo vai­kų sky­riaus skai­tyk­la savo ori­gi­na­lu­mu ir žais­min­gu­mu.

Ant­ra­sis stab­te­lė­ji­mas prie Par­la­men­to rūmų ir Neries kran­ti­nė­je, ir žvilgs­nis į Žvė­ry­ną su Lie­tu­vos Eduko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu – Lie­tu­vos moky­to­jų kal­ve. Eida­mi pro Lukiš­kių aikš­tę apžiū­rė­jo­me labai keis­tą foto­nuo­trau­kų apie įvai­rių pasau­lio vie­to­vių gyven­to­jus paro­dą, kuri sukė­lė nema­žai dis­ku­si­jų.

Tre­čio­ji sto­te­lė – Kated­ros aikš­tė, Val­do­vų rūmai ir slo­gus vaiz­das į Gedi­mi­no kal­ną bei Serei­kiš­kių par­ką. Nepa­vy­ko mums užkop­ti į bokš­tą, nes išva­ka­rė­se pra­ūžu­sios liū­tys nuplo­vė dalį kal­no šlai­to ir teri­to­ri­ja buvo aky­lai sau­go­ma, net aptver­ta apsau­gi­ne juos­ta, kad neduok die­ve, koks žioplys nesu­gal­vo­tų ketu­rio­mis kop­ti į tą kal­ną, kurio vir­šū­nė­je vyks­ta archeo­lo­gi­niai kasi­nė­ji­mai ir jau ras­ti ne vie­no suki­lė­lio palai­kai. Bet moki­niai turė­jo gali­my­bę pama­ty­ti geo­lo­gi­nius pro­ce­sus iš arti, apie kuriuos yra gir­dė­ję geo­gra­fi­jos pamo­ko­se.

Pas­ku­ti­nė susto­ji­mo vie­ta – sena­mies­čio puoš­me­na – Rotu­šės aikš­tė, kuri mus pasi­ti­ko gan niū­ro­kai, nes vyko inten­sy­vūs pasta­tų ir aplin­kos remon­tai, todėl ilgai čia neuž­si­bu­vo­me.

Bet tik­rai nuo­tai­kos nesu­ga­di­no spor­ti­nė veik­la SKY par­ke, batu­tų cent­re ir daug pra­mo­gų Akro­po­ly­je ir, žino­ma, lie­tu­viš­kos kome­di­jos pre­mje­ra „Trys mili­jo­nai eurų“ su teat­ro ir kino žvaigž­dė­mis bei jumo­ro nesto­ko­jan­tis vai­ruo­to­jas iš Šiau­lių, su kuriuo labai vai­kai susi­drau­ga­vo.

Namus pasie­kė­me tik vidur­nak­tį, bet labai lai­min­gi, vėl nau­jai atra­dę vie­nas kitą, daug išmo­kę ne tik moks­lo žinių, bet ir kas­die­nio gyve­ni­mo tie­sų. Džiau­giuo­si savo auk­lė­ti­nių įgy­ta patir­ti­mi ir noru pažin­ti kaž­ką nau­jo ir gra­žaus.

Na, o kadan­gi jau­ni­mas kuk­li­no­si pub­li­kuo­ti nuo­trau­kas su savi­mi, todėl pama­ty­si­te šį kar­tą tik aplan­ky­tų objek­tų vaiz­dus.

7b kla­sės auk­lė­to­ja Vai­da Dun­du­lie­nė