TĖVŲ DIENA MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

2017 METŲ LAPKRIČIO 23 DIENĄ PROGIMNAZIJOJE VYKS TĖVŲ DIENA:

* 16.00 – 17.00  INDIVIDUALŪS TĖVŲ POKALBIAI SU MOKYTOJAIS MOKINIŲ UGDYMO(SI) KLAUSIMAIS.

* 17.00 –  PROGIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE. NUOŠIRDI DAINA VISIEMS SUSIRINKUSIEMS.

* 17.10 —  TĖVŲ, MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS EMOCINIS INTELEKTAS IR UGDYMAS
Pra­ne­šė­ja —  Aud­ro­nė Vada­ko­jie­nė, pro­gim­na­zi­jos spe­cia­lio­ji peda­go­gė meto­di­nin­kė

* 18.00 – TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI TĖVŲ DIENOJE!

Edukacinė pamoka „Rudeninės spalvos“

Lap­kri­čio 13 d. 3a kla­sės moki­niai ir moky­to­ja Ire­na Kati­nie­nė lan­kė­si Bal­to­jo­je sina­go­go­je. Muzie­jaus dar­buo­to­ja Vita Vit­kau­skie­nė min­ti­mis sugrą­ži­no vai­ku­čius į auk­si­nio rudens pri­si­mi­ni­mus. Ant dar­bo sta­lo pui­ka­vo­si įvai­ria­spal­viai medžių lapai. Nau­do­da­mie­si sudžio­vin­tais lapais tre­čio­kai pasi­nė­rė į kūry­bi­nes užduo­tis. Bai­gian­tis pamo­kos lai­kui dar­be­liuo­se buvo gali­ma pama­ty­ti ežiu­kus, lai­ve­lius, gėly­tes, dru­ge­lius. Moki­niai džiau­gė­si savo mažais kūri­nė­liais, kuriais pra­džiu­gins savo kla­sės drau­gus ir tėve­lius.

Pagaliau penktokai tapo pilnateisiais progimnazijos mokiniais

Penk­to­kai jau nuo pat moks­lo metų pra­džios su neri­mu lau­kė krikš­ty­nų. Abi penk­to­kų kla­ses glo­bo­ję aštun­to­kai ne tik bend­ra­vo su mažai­siais moki­nu­kais, bet ir kar­tu kelia­vo, orga­ni­za­vo bend­rus ren­gi­nius.

Lap­kri­čio 9‑oji tapo išskir­ti­ne die­na tiek mažie­siems, tiek vyres­nie­siems. Vie­ni kruopš­čiai ren­gė užduo­tis, kiti su bai­me dai­rė­si, kas gi jų lau­kia vaka­re. Tačiau gar­sus bel­di­mas į duris per kla­sės valan­dė­lę pri­ver­tė krūp­tel­ti net auk­lė­to­jas. Prie durų ras­tas vokas su laiš­ku kvie­tė visus apsi­lan­ky­ti cir­ko pasi­ro­dy­me…

Vaka­re visiems susi­rin­kus žiū­rė­ti cir­ko, stai­ga paaiš­kė­jo, kad vai­di­ni­mas neįvyks, nes pabė­go dre­suo­ti žvė­re­liai. Ir cir­ko direk­to­riai aštun­to­kai Ade­lė ir Pau­lius papra­šė penk­to­kų sugau­dy­ti ir par­neš­ti išsi­slaps­čiu­sius arti­stus. Penk­to­kai kad ir neno­riai, tačiau lei­do­si ieš­ko­ti gyvū­nė­lių. Bet čia vis­kas dar tik ir pra­si­dė­jo! Jiems teko įveik­ti bega­les sudė­tin­giau­sių užduo­čių, kol galiau­siai žvė­re­liai buvo surink­ti. Susi­ka­bi­nę už sto­ros vir­vės 5a ir 5b kla­sių moki­nu­kai, veda­mi aštun­to­kų, turė­jo įveik­ti tam­sų labi­rin­tą, atlik­ti kele­tą spor­ti­nių užduo­čių, daly­vau­ti medi­ci­nos paskai­to­je ir, nelai­mei, dėl neati­du­mo, nužu­dy­ti du aštun­to­kus. Links­ma­ja­me kam­pe­ly­je teko papa­sa­ko­ti kele­tą anek­do­tų, sudė­lio­ti dėlio­nę ir įmin­ti užduo­tas mįs­les. Ypa­tin­gai sun­kios užduo­tys lau­kė mažų­jų che­mi­jos pamo­ko­je, nes ten kru­vi­nais dra­bu­žiais apsi­ren­gu­sios jau­no­sios moks­li­nin­kės ne tik paro­dė kele­tą moks­li­nių eks­per­i­men­tų, bet ir penk­to­kams lei­do atlik­ti che­mi­nius ban­dy­mus. Na o kur dar mais­to pro­duk­tų degus­ta­vi­mas, bai­mės nuga­lė­ji­mas tam­sia­me kabi­ne­te ir kitos ne mažiau pastan­gų rei­ka­la­vu­sios užduo­tys. Ir tik po dvie­jų valan­dų atkak­laus dar­bo penk­to­kai paga­liau susi­rin­ko visus žvė­re­lius ir tvir­tai lai­ky­da­mie­si už vir­vės atžings­nia­vo į aktų salę. Čia po iškil­min­gos prie­sai­kos jie paga­liau tapo tei­sė­tais pag­rin­di­nės mokyk­los moki­niais.

Penk­to­kų krikš­ty­nas orga­ni­za­vę 8a ir 8b kla­sių moki­niai leng­viau atsi­du­so. Nekrikš­tų mokyk­lo­je nebė­ra.