Nuoširdi padėka

Ger­bia­mi tėve­liai, gera jaus­ti sutelk­tu­mą  ir vie­ni kitų supra­tin­gu­mą suda­rant kuo geres­nes sąly­gas moki­nių ugdymui(si).
Už 2016 metus pro­gim­na­zi­ją pasie­kė labai gra­ži 2%  jūsų paja­mų mokes­čio para­ma. Dėko­ja­me.

Pro­gim­na­zi­jos kolek­ty­vo var­du – Vio­le­ta Zig­man­tie­nė,
pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas

INFORMACIJA DĖL DALYVAVIMO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIME

Skel­bia­me Nacio­na­li­nio moki­nių pasie­ki­mų patik­ri­ni­mo (NMPP) vyk­dy­mo 2017–2018 m.m. tvar­ka­raš­tį. Šiais moks­lo metais, kaip ir anks­tes­niai­siais, bus dvi gali­my­bės daly­vau­ti NMPP: mokyk­los NMPP testus galės pasi­im­ti sava­ran­kiš­kai ir nemo­ka­mai Nacio­na­li­nio egza­mi­nų cent­ro sis­te­mos KELTAS arba mokyk­los ir savi­val­dy­bės galės teik­ti paraiš­kas ir pasi­ra­šy­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo sutar­tis su Nacio­na­li­niu egza­mi­nų cen­t­ru. Savi­val­dy­bės paraiš­kas dėl daly­va­vi­mo NMPP 2018 m. galės teik­ti nuo lap­kri­čio 6 iki 24 d., mokyk­los — nuo lap­kri­čio 27 d. iki gruo­džio 11 d. Dau­giau infor­ma­ci­jos ČIA.

Kvadrato varžybos

Lap­kri­čio 9 die­ną Bariū­nų spor­to salė­je vyko rajo­ni­nės pra­di­nių kla­sių kvad­ra­to var­žy­bos. Mūsų mokyk­lai atsto­va­vo 4a kla­sės mok­s­lei­viai. Mūsų pra­di­nu­kų koman­da užėmė gar­bin­gą ant­rą­ją vie­tą.

Koman­dą ruo­šė moky­to­jai Danu­tė Klau­sie­nė ir Pet­ras Vei­ka­las

Pradinukai respublikinėje konferencijoje

Lap­kri­čio 8 die­ną Šiau­lių „Romu­vos“ pro­gim­na­zi­jo­je vyko res­pub­li­ki­nė moki­nių pažin­ti­nė — prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Sau­gus, akty­vus ir svei­kas“. Kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo moki­niai iš  Joniš­kio, Klai­pė­dos, Užven­čio, Šiau­lių mies­to ir rajo­no mokyk­lų.

Šio­je kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai. 2b kla­sės moki­nė Tėja Zabloc­ky­tė skai­tė pra­ne­ši­mą „Būsi akty­vus — būsi svei­kas“, 4a kla­sės moki­nė Agnė Visoc­ky­tė dali­jo­si žinio­mis, pri­sta­ty­da­ma pra­ne­ši­mą „Noriu aug­ti stip­rus ir svei­kas“.

Moki­nius kon­fe­ren­ci­jai paruo­šė moky­to­jos Lina Pili­pa­vi­čie­nė ir Danu­tė Klau­sie­nė