Rug­sė­jo 27 die­ną, 3 mūsų mokyk­los moki­nės daly­va­vo, Lie­tu­vos mok­s­lei­vių sąjun­gos rin­ki­mi­nia­me moki­nių savi­val­dų foru­me, kuria­me buvo patvir­tin­ta buvu­sios pir­mi­nin­kės meti­nė ata­skai­ta, ir išrink­ta nau­ja LMS pirmininkė.