1B ekskursija „Mato Slančiausko keliais“

Švęs­da­mi Mato Slan­čiaus­ko 170 metų gim­ta­die­nį ir norė­da­mi kuo dau­giau suži­no­ti apie jo gim­tą­sias vie­tas, kovo 9 die­ną 1B kla­sės moki­niai susi­ruo­šė į eks­kur­si­ją „Mato Slan­čiaus­ko keliais“.

Pir­mo­kai kelia­vo šiuo maršrutu:

  • Joniš­kis — M.Slančiausko progimnazija,
  • Skaist­gi­rys — M.Slančiausko gatvė,
  • Rei­bi­niai — M.Slančiausko namas – muziejus,
  • Trum­pa­i­čiai — M.Slančiausko tėviš­kė, sto­gas­tul­pis skir­tas M.Slančiausko ini­cia­ty­va sukur­tos „Atga­jos“ drau­gi­jos 100-mečiui paminėti,
  • Rudiš­kiai — M.Slančiausko kapas,
  • Joniš­kis — M.Slančiausko gatvė,
  • Joniš­kis — M.Slančiausko progimnazija.

Mums pati­ko! Kvie­čia­me ir jus pasi­va­ži­nė­ti Mato Slan­čiaus­ko keliais. Lin­ki­me jums gerų įspūdžių!

1B kla­sės moky­to­ja Šarū­nė Apinytė