Prieš Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atsta­ty­mo 28-tąjį pami­nė­ji­mą pager­bė­me sig­na­ta­ro, mūsų mokyk­los buvu­sio moki­nio — Gin­ta­ro Ramo­no atmi­ni­mą, aplan­ky­da­mi jo kapą ir jo gar­bei paso­din­tą ąžuo­liu­ką.