12-ose tarptautinėse vaikų varžybose

Lowiec­ze (Len­ki­ja) var­žė­si šešių vals­ty­bių koman­dos iš Len­ki­jos, Esti­jos, Slo­vė­ni­jos, Lat­vi­jos, Ven­gri­jos ir Lie­tu­vos. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos rink­ti­nę atsto­va­vo ketu­ri  spor­ti­nin­kai.

  • Geriau­siai sekė­si Vil­tei Stan­ke­vi­čiū­tei, kuri kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je nume­tu­si 47.50 m. iško­vo­jo tre­čią vie­tą — bron­zos meda­lį;
  • Arman­das Benys kamuo­liu­ką nume­tė 44.0 m;
  • Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­lis į tolį  4.13 m;
  • Danie­lius Ste­po­nai­tis šuo­lis į aukš­tį 1.20 m.

Ačiū spor­ti­nin­kams!