Veiklos planas

2017 METŲ LAPKRIČIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. Nr. Veiklos įvardijimas Data Atsakingas
1. Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje „Mokyklos veiklos kokybės pokyčiai: nuo įsivertinimo prie pagrįstos pažangos“. 02 V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis 07 V.Zigmantienė , direktorės pavaduotoja ugdymui, atestacijos komisijos pirmininkė
3. Leidyklos „Nieko rimto“ dienos progimnazijoje 8-9 dienomis J.Šiurnienė, direktorės  pavaduotoja ugdymui.
4. Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pasitarimas. 09 V.Pučkuvienė, metodinės grupės pirmininkė
5. Išvyka pagal projektą „Neformalaus vaikų švietimo plėtra“.

 

09 I.Misiuvienė, biologijos mokytoja metodininkė, projekto vykdymo grupės narė.
6. Progimnazijos penktokų krikštynos 10 L.Aleknavičienė,A.Jonaitienė.

J.Dauparienė, S.Jacienė

J.Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

7. Paskaita 7b klasių mokiniams „Maisto sauga“ 10 R.Jaskevičienė, sveikatos priežiūros specialistė
8. Rajono biologijos-chemijos mokytojų metodinės grupės pasitarimas progimnazijoje 14 I.Misiuvienė, rajono biologijos-chemijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
9. Tolerancijos diena „Visi lygūs, visi skirtingi“ 16 Pagalbos mokiniui specialistų, dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
10. Mokymai pagal projektą „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir technologijos“ 16 J.Šiurnienė ir V.Zigmantienė, direktorės pavaduotojos ugdymui.
11. Paskaita 8a klasės mokiniams „Antibiotikai“ 17 R.Jaskevičienė, sveikatos priežiūros specialistė
12. Išvyka pagal projektą „Neformalaus vaikų švietimo plėtra“.

 

19 V.Slavickienė, dailės mokytoja
13. Išplėstinis progimnzijos VGK posėdis „Penktų klasių mokinių adaptacija“ 21 J.Katiliavienė, socialinė pedagogė, VGK komisijos pirmininkė, R.Rimdžiūtė, progimnazijos psichologė.
14. Tėvų diena progimnazijoje 23 (gali keistis data) Progimnazijos administracija
15. Rajono 7-8 klasių mokinių protmūšis – konkursas „Gamtos kodų labirintai“ progimnazijoje. 28 Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė, progimnazijos administracija
16. Rajono socialinių pedagogų metodinis „Sėkmingi vaikų socializacijos iššūkiai“ progimnazijoje 29 J.Katiliavienė, socialinė pedagogė, pagalbos mokiniui metodinė grupė, progimnazijos administracija
17. Draugo diena –pyrago diena“ 29 Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė, pradinių klasių mokytojų metodinė grupė.
18. Rajono 7 klasių mokinių rusų kalbos popietė „Mokomės per žaidimus“ 30 J.Aleksandravičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, progimnazijos administracija
19. Vykdoma anglų k.mokytojos S.Jacienės ir etikos mokytojos G.Svytienės atestacija 14-30 dienomis Progimnazijos administracija
20. 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pasitarimas „Kalėdų belaukiant“.Pasiruoškime ir dalinkime gerumą vieni kitiems“ Derinama A.Jonaitienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.
21. Sceninės raiškos konkursas „Ir aš galiu“ I turas. Derinama Menų technologijų metodinė grupė
22. Tęsiamas projektas, skirtas progimnazijos 40 „Mokausi amato“ Derinama Ugdymo karjerai grupė
23. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Rytinis skaitymas „Auštant“ Derinama G.Svytienė ir E.Žarkauskaitė, dorinio ugdymo mokytojos
24. Konkurso „Olympis“ vykdymas progimnazijoje Derinama L.Aleknavičienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė
25. Informacinių technologijų konkurso „Bebras“ vykdymas progimnazijoje 6- 17 dienomis T.Jankauskas, informaciniųbtechnologijų mokytojas
26. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pasitarimas „Priežastinių – pasekminių ryšių sutrikimo šalinimo būdai“ Derinama I.Katinienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė