Veiklos planas

2018 METŲ SAUSIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. nr. Veiklos įvardijimas Data Atsakingas
1. Progimnazijos administracijos pasitarimai. 08; 15; 22; 29 V. Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas.
2. Progimnazijos įvaizdžio kūrimo koordinavimo grupės pasitarimas. Derinama V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
3. Dalyvavimas akcijoje, skirtoje Sausio 13, „Atmintis gyva, nes liudija“. 12;13 J. Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, G.Svytienė, progimnazijos bibliotekininkė, etikos mokytoja,
Klasių auklėtojai.
4. Mokytojų tarybos posėdis. Derinama Progimnazijos vadovai.
5. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis. Derinama V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, atestacijos komisijos pirmininkė.
6. Progimnazijos tarybos posėdis. Derinama D.Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos pirmininkė.
7. 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pasitarimas „Patriotinis ugdymas mokykloje. Vaikams patrauklios formos“. Derinama A.Jonaitienė, 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.
8. Progimnazijos Tėvų klubo pasitarimas . Derinama l. Vyšniauskaitė, progimnazijos Tėvų klubo pirmininkė, progimnazijos vadovai.
9. Mokinių meninio skaitymo konkursas progimnazijoje. Derinama R.Dominaitė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
10. Pradinių klasių mokinių popietė „Lietuva eilėraščių posmuose“. Derinama Pradinių klasių mokytojos- D.Marcinkevičienė, U.Vaineikienė.
11. Dalyvavimas rajono mokinių krepšinio varžybose. Derinama P. Veikalas, kūno kultūros mokytojas
12. Dalyvavimas rajono mokinių stalo teniso varžybose. Derinama P. Veikalas, kūno kultūros mokytojas.
13. Tarpklasinės mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Derinama P. Veikalas, kūno kultūros mokytojas.
14. Darbo tarybos progimnazijoje rinkimai 10-15 dienomis Darbo tarybos rinkimų komisija
15. Metinės progimnazijos veiklos rengimas Iki sausio 25 dienos Progimnazijos vadovai