Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius  
2018 m.
 I ket.,
suma €
2018 m.
 II ket.,
suma €
 2018 m. III ket.,
suma €
 2018 m. IV ket.,
suma €

PROGIMNAZIJOS VADOVAI

Progimnazijos direktorius 1
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos 2 887
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 671

PEDAGOGAI

Mokytojai 33 622
Bibliotekininkė 1 583
Specialioji pedagogė 1 703
Socialinė pedagogė 1 550
Logopedė 1 702
Psichologė 1 558

DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

Vyr. buhalterė 1 903
Buhalterė 1 520
Personalo specialistė 1 507
Raštvedė 1 449
Informacinių technologijų specialistas 1 396
Vyr. virėja 1 460
Virėjos 3 458
Valytojos 8 390
Vairuotojas 1 435
Elektrikas 1 109
Darbininkai, sargai 3 441