Vidaus tvarkos taisyklės

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS
1. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo bei švietimo įstaiga, teikianti priešmokyklinį (kodas 851020), pradinį (kodas 101001001) ir pagrindinio ugdymo I dalies (kodas 201001001) išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, progimnazijos nuostatais.
2. Mokyklos Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja mokyklos bendruomenės darbą, susijusį su ugdymo procesu.

II. DARBO TVARKA
3. Darbo savaitė – penkios darbo dienos.
4. Pamokų laikas: I pamoka 8:00 – 8:45
II pamoka 8:55 – 9:40
III pamoka 10:00 – 10:45
IV pamoka 11:05 – 11:50
V pamoka 12:10 – 12:55
VI pamoka 13:05 – 13:50
VII pamoka 14:00 – 14:45

5. Visą ugdymo proceso organizavimą reglamentuoja ugdymo planas: mokslo metų trukmę, moksleivių atostogas, netradicinio ugdymo dienas ir kt.
6. Mokytojams darbo laiką ir vietą numato pamokų tvarkaraštis, būrelių vadovų – neformalaus švietimo tvarkaraštis, techninio ir aptarnaujančio personalo – darbo grafikas.
7. Mokytojas, negalintis atvykti į pamokas dėl ligos, turi pranešti mokyklos vadovams iš anksto.
8. Visi mokyklos darbuotojai atostogauja įstatymais nustatyta tvarka pagal iš anksto sudarytą grafiką.

III. UGDYMO REZULTATŲ APSKAITA
9. Ugdymo rezultatai (idiografinis vertinimas 1–4 klasėse, pažymiai ir įskaitos vyresnėse klasėse) fiksuojami klasių elektroniniuose dienynuose. Rezultatai el.dienyne pakomentuojami
10. Penktų klasių mokinių žinios ir įgūdžiai adaptaciniu periodo dvi savaites pažymiu nevertinami, trečią ir ketvirtą savaitę nerašomi nepatenkinami pažymiai.
11. Moksleivių žinių vertinimas vykdomas vadovaujantis „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata“, Mokytojai su mokiniais aptaria mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą.
12. Pusmečio pažymys – aritmetinis vidurkis per pusmetį gautų pažymių, apvalinamas pagal apvalinimo taisykles. Metinis pažymio vidurkis skaičiuojamas iš pusmečio vidurkių pažymių.
13. Mokiniams, turintiems nepatenkinamus metinius įvertinimus, gali būti skiriamas pratęstas darbas. Už jį mokinys atsiskaito dalyko mokytojui iki tų pačių mokslo metų rugpjūčio 25 d.
14. Mokytojai pusmečio pažymius išveda iki ugdymo plane nurodytos datos.
15. Mokinių pažangumo suvestinės užpildomos per penkias darbo dienas po pusmečio ar mokslo metų pabaigos.

IV. PAMOKŲ LANKOMUMAS
16. Lankyti pamokas privalo visi mokiniai, jeigu nenustatyta kitaip.
17. Lankomumo apskaita vedama elektroniniame dienyne, kurį pildo konkretaus dalyko mokytojas. Lankomumą kontroliuoja klasės auklėtojas.
18. Pamokų lankomumo problemas klasės auklėtojas sprendžia su tėvais, progimnazijos socialine pedagoge, situacijai negerėjant kreipiasi į Progimnazijos vaiko gerovės komisiją.
19. Pamokos pateisinamos pateikus atitinkamus dokumentus: gydytojų pažymą, jei mokinys sirgo daugiau nei tris dienas, tėvų paaiškinamuosius raštelius ir kt. (būrelių vadovų, konkursų, olimpiadų organizatorių).
20. Mokiniui neatvykus į mokyklą dvi dienas, klasės auklėtojas privalo išsiaiškinti neatvykimo priežastis.

V. MOKINIŲ ELGESYS MOKYKLOJE
21. Kiekvienas mokinys privalo laikytis Mokinio elgesio taisyklių.
22. Kiekvienų mokslo metų pradžioje susipažinti su Mokinio elgesio taisyklių pasikeitimais.

VI. MOKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
23. Mokytojas turi teisę:
23.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus, metodus ir formas;
23.2. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
23.3. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.4. dirbti savitarpio pagalba grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo priemonėmis darbo vietą;
23.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
23.6. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykinius ir metodinius būrelius, aktyviai dalyvauti jų veikloje, diskusijose;
23.7. naudotis kitomis Švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;
23.8. dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose;
23.9. Pedagogams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pedagogų interesams ir ginti jų teises.
24. Mokytojas privalo:
24.1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
24.2. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;
24.3. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;
24.4. laikytis teisės norminių aktų, ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;
24.5. tobulinti savo kvalifikaciją, gilinti savo dalykines ir metodines žinias, domėtis pedagoginėmis naujovėmis, pokyčiais įvairiose švietimo srityse;
24.6. suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdimosi poreikių;
24.7. padėti mokiniui mokantis stebėti, analizuoti daromą pažangą;
24.8. supažindinti mokinius ir tėvus su vertinimo sistema, nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;
24.9. sistemingai informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
24.10. informuoti klasės auklėtoją apie jo auklėtinių ugdimosi pasiekimus;
24.11. nurodytu laiku budėti mokykloje ir atsakyti už mokinių elgesį ir tvarką;
24.12. nevėluoti į pamokas ir visą pamokų laiką skirti mokinių ugdymui(si).

VII. KLASĖS AUKLĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
25. Klasės auklėtojo teisės:
25.1. Siūlyti savo individualias ugdymo programas, pasirinkti konstruktyvius auklėjimo ir bendradarbiavimo būdus klasės bendruomenei ugdyti ir atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą, korektišką jų naudojimą;
25.2. Kreiptis pagalbos į pagalbos mokiniui specialistus ar administraciją švietimo įstaigoje ir už jos ribų;
25.3. Gauti mokslinę, metodinę, informacinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų;
25.4.. Prireikus kviesti auklėtinio tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) atvykti į mokyklą;
25.5. Suderinus su mokytoju ir kuruojančiu pavaduotoju ugdymui lankytis vadovaujamos klasės pamokose ir organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje;
25.6. Vesti neformaliojo ugdymo pamokas/organizuoti veiklą;
25.7. Siūlyti mokyklos vadovui kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo;
25.8. Teikti siūlymus darbo grupėms, atsakingiems mokykloje asmenims dėl mokyklos ugdymo plano sudarymo, ugdymo proceso organizavimo gerinimo, pamokų krūvio skirstymo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, priemonių minimalios priežiūros vaikui įgyvendinimo veiksmingumo ir kita;
25.9. Per mokslo metus, susidarius krizinei situacijai (praradus abipusį pasitikėjimą), atsisakyti vadovavimo klasei, suderinus su mokyklos direktoriumi, atsisakyti vadovavimo klasei;
25.10. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis ir atsakyti už jų viršijimą.
26. Klasės auklėtojo pareigos:
26.1. Klasės auklėtojas privalo rūpintis auklėjamosios klasės mokinių pamokų lankomumu, mokymusi, jų elgesiu, drausme, išvaizda, palaikyti ryšį su klasėje dėstančiais mokytojais, mokinių tėveliais;
26.2. Stebėti, analizuoti, aptarti su auklėtiniais daromą ugdymo(si) pažangą;
26.3. Tvarkyti mokinių asmens bylas, pildyti elektroninį dienyną;
26.4. Kasmet iki birželio 1 d. surinkti raštiškus mokinių pageidavimus dėl etikos ir tikybos mokymosi, penktose klasėse – dėl antros užsienio kalbos mokymosi sekantiems mokslo metams;
26.5. Kartą per pusmetį organizuoti klasės mokinių tėvų ar jų globėjų susirinkimus;
26.6. Rūpintis moksleivių sveikata, tirti jų polinkius, poreikius, galimybes ir interesus;
26.7. Ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines, patriotines nuostatas;
26.8. Skatinti auklėtinius dalyvauti savivaldoje;
26.9. Padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį;
26.10. Padėti specialiųjų poreikių mokiniams integruotis į klasės, mokyklos bendruomenę;
26.11. Prieš išvykstant į ekskursijas, žygius, pravesti moksleivių saugaus elgesio instruktažą, paruošti kitą reikiamą dokumentaciją;
26.12. Laiku parengti ir pateikti numatytą informaciją;
26.13. Atsakyti už klasėje organizuojamų renginių tvarką ir drausmę;
26.14. Kartu su mokiniais parengti klasės veiklos programą ir ją vykdyti.

VIII. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ VADOVŲ PAREIGOS
27. Neformaliojo švietimo užsiėmimai vedami pagal direktoriaus patvirtintą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programą.
28. Užsiėmimų tvarkaraštį ir programą būrelio vadovas gali keisti tik suderinęs su direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
29. Neformaliojo švietimo būrelio užsiėmimai vedami numatytoje patalpoje. Ją keičiant, derinama su direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
30. Būrelio vadovui palikti mokinius vienus užsiėmimų metu draudžiama.
31. Būrelio vadovas užsiėmimų, kitų renginių ir išvykų metu atsako už mokinių saugą, praveda saugaus elgesio instruktažą (Mokiniai pasirašo saugos lape).
32. Būrelio vadovas atsako, kad mokiniai užsiėmimų metu elgtųsi kultūringai, pagarbiai, negadintų mokyklos ir klasės inventoriaus.
33. Pasibaigus užsiėmimui, būrelio vadovas pasirūpina, kad patalpa būtų užrakinta, išjungia elektros įrenginius, uždaro langus.
34. Būrelio vadovas renginius organizuoja suderinęs su progimnazijos administracija.
35. Apie nelaimingą atsitikimą, incidentą tarp mokinių būrelio vadovas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, progimnazijos administraciją.

IX. BUDĖJIMAS MOKYKLOJE
36. Tvarkai mokykloje prižiūrėti organizuojamas direktoriaus, administracijos darbuotojų ir mokytojų budėjimas pagal grafiką.
37. Budintieji mokyklos renginių metu, atsakingi už tvarką ir mokinių drausmę.

X. MOKINIŲ MAITINIMAS
38. Mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:
7:30 val. iki 8:00 val. mokiniai valgo pusryčius,
po II pamokų valgo 1 – 3 klasių mokiniai,
po III pamokų valgo 4 – 6 klasių mokiniai,
po IV pamokų valgo 7 – 8 klasių mokiniai ir mokytojai
likusių pertraukų metu gali maitintis visų klasių mokiniai.
39. Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai maitinami pagal klasių grupes bendra tvarka.
40. Mokiniai iš socialiai remtinų šeimų maitinami nemokamai, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės administracijos nustatyta „Nemokamo maitinimo skyrimo tvarka“.
41. Progimnazijos socialinė pedagogė veda nemokamo maitinimo apskaitą.
42. Klasių auklėtojai kasdien išdalina talonus nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, o mėnesio pabaigoje nepanaudotus talonus grąžina socialinei pedagogei.
43. Valgykloje pavalgius, nešvarius indus nusineša patys valgiusieji.

XI. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
44. Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo sveikatos priežiūros specialistė, kuri laikosi etikos principų ir veiklos etikos taisyklių.
45. Kabinetuose dirbantys mokytojai privalo užtikrinti mokymo patalpų tvarką ir vėdinimą, reikalauti, kad mokiniai pamokų metu sėdėtų taisyklingai.
46. Mokiniai profilaktinį sveikatos patikrinimą patvirtinančią pažymą turi pristatyti iš gydymo įstaigos klasės auklėtojams kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d.
47. Mokinių sveikatos patikrinimo rezultatai reguliariai aptariami.
48. Gavus traumą ar susirgus, mokiniui suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Jeigu reikia, mokinys nukreipiamas į Pirminę sveikatos priežiūros įstaigą (pristatomas, iškviečiama pagalba).
49. Apie nelaimingą atsitikimą klasių auklėtojai, mokytojai ar sveikatos priežiūros specialistė privalo informuoti mokyklos administraciją ir mokinio tėvus ar globėjus.
50. Būtinos pirmos pagalbos priemonės laikomos pas mokyklos sveikatos priežiūros specialistę, technologijų ir kūno kultūros kabinetuose ir kituose kabinetuose.

XII. TĖVŲ, GLOBĖJŲ IR MOKINIŲ INFORMAVIMAS
51. Klasių auklėtojai supažindina mokinių tėvus, globėjus su mokyklos Vidaus tvarkos taisyklėmis, mokykloje vykstančiomis tėvų, globėjų dienomis, susirinkimų metu.
52. Iškilus mokymosi pasiekimų ir pamokų lankymo problemoms, klasių auklėtojai ar dalykų mokytojai nedelsiant apie tai informuoja mokinio tėvus, globėjus.
53. Apie pakeitimus tvarkaraštyje, pamokų laiką mokinius informuoja klasių auklėtojai.
54. Informacija apie renginius mokykloje bei rajone skelbiama mokyklos informaciniame stende, elektroniniame dienyne ir per mokyklos TV (I aukšto fojė).
55. Svarbiausia informacija apie mokyklą visuomenei pateikiama mokyklos internetiniame puslapyje www.slanciauskas.lt.

XIII. SAUGI APLINKA
56. Visi mokyklos darbuotojai privalo užtikrinti mokinių saugumą, drausmę bei tvarką mokykloje ir jos teritorijoje.
57. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, elektronines cigaretes, prekiauti jomis, platinti nepilnamečiams draudžiamą turėti literatūrą, žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, filmuoti ar fotografuoti be asmens sutikimo.
58. Ne progimnazijos bendruomenės narius, įeinančius į mokyklą, registruoja mokyklos budėtojas Svečių registravimo žurnale.

XIV. MOKYKLOS TURTO, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA
59. Už mokyklos patalpas ir inventorių materialiai atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
60. Už kabineto inventorių, mokymo priemones materialiai atsakingas jame dirbantis mokytojas pagal materialinės atsakomybės sutartį.
61. Vadovėlius mokiniams išdalina dalykų mokytojai. Mokiniai yra materialiai už juos atsakingi.
62. Mokiniui sugadinus mokyklos inventorių, mokymo priemones ar kitą turtą, mokinio tėvai, globėjai turi atlyginti už padarytą žalą mokyklai abipusiu susitarimu arba įstatymų numatyta tvarka.
63. Kasmet progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta komisija atlieka mokyklos turto inventorizaciją.
64. Mokyklos turto nurašymą vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

XV. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA
65. Į mokyklą mokiniai priimami direktoriaus įsakymu tėvams ar globėjams pateikus prašymą ir kitus reikiamus dokumentus.
66. Priimant į pirmąsias klases, tėvai ar globėjai (esant galimybei) gali pasirinkti mokytoją, o 5 klasėje auklėtoją ir (esant galimybei) pagrindinių dalykų (lietuvių k. ir matematikos) mokytoją.
67. Su naujai atvykusių bei ugdymo programą pakeitusių mokinių tėvais ar globėjais direktorius pasirašo Sutartį dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Progimnazijos raštvedė sutartį turi užregistruoti ugdymo sutarčių registravimo žurnale ir įsegti į vaiko asmens bylą.
68. Iš mokyklos mokiniai išleidžiami jų tėvų ar globėjų prašymu, patvirtinus direktoriaus įsakymu, kai mokinys klasės auklėtojai pateikia atsiskaitymo lapelį, kuriame dalykų mokytojai pasirašo, kad grąžinti vadovėliai, bibliotekos knygos, spintelių raktai.
69. Visi atvykę ir išvykę mokiniai registruojami elektroninėje duomenų bazėje – Mokinių registre.