Pirmokai bibliotekoje

Rugsėjui tik spėjus įsibėgėti, mūsų pro­gim­na­zi­jos pir­mo­kai nekantraudami atskubėjo į mokyklos biblioteką. Čia mokiniai susipažino su mokyk­los bib­lio­tekininke, apžiūrėjo  biblioteką, skaityklą,  išsiaiškino čia galiojančias taisykles.  Susi­pa­žinę ir pasi­džiaugę didele ir erd­via mokyk­los bib­lio­teka, moki­niai išsi­rinko sau patin­kamų kny­ge­lių ir su džiaugsmu išsku­bėjo jų skai­tyti.