Šeštokų išvyka į Rygą

Rugsėjo 28 dieną 6a, 6b ir dalis 7c klasės mokinių turėjo keturias pamokas: gamtos, istorijos, matematikos ir užsienio kalbų, kurios vyko Latvijos sostinėje-Rygoje. Zoologijos sode mokiniai domėjosi gyvūnų rūšimis, stebėjo žuvis, paukščius, tropikų augalus. Istorijos pamoka Rygos senamiestyje sužavėjo visus. Vaikai fotografavosi, smalsiai klausėsi ir stebėjosi, kad Ryga turi tiek daug panašumo su Vilniumi. Matematikos žinios senų automobilių muziejuje pravertė skaičiuojant  automobilių amžių, nuvažiuotus kilometrus ir arklio galias. Na, o anglų ir rusų kalbų žinias mokiniai pasitikrino pirkdami suvenyrus ir lauktuves namiškiams.  Tokios netradicinės pamokos teikia daug džiaugsmo ir ilgam išlieka atmintyje.

Europos kalbų diena

Rug­sėjo 26 dieną šven­čiama Euro­pos kalbų diena. Šios šven­tės metu Euro­pos vals­ty­bėse orga­ni­zuo­jami įvai­rūs ren­gi­niai, sie­kiant pas­ka­tinti kalbų moky­mosi įvai­rovę, išug­dyti pagarbą visoms Euro­pos kal­boms, regionų ir tau­ti­nių mažumų kal­boms.
Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos 5–8 kla­sių moki­niai bei visų užsie­nio kalbų moky­to­jos (anglų, vokie­čių, rusų) nepa­miršo papuošti mokyk­los. Mokyk­los fojė puo­šia Babe­lio bokš­tas su įvai­riau­sių kalbų pasi­svei­ki­nimo bei padė­kos žodžiais, Euro­pos šalių vėlia­vo­mis, sos­ti­nių pava­di­ni­mais bei jų įspū­din­giau­siais bokš­tais.
Įėji­mai į anglų kabi­ne­tus papuošti spal­vo­to­mis ran­ky­tė­mis su Euro­pos kalbų žodžiais.
Tre­čiame aukšte galima apžiū­rėti stendą rusų kalba apie Euro­pos kalbų dieną.
Babe­lio bokšto isto­rija
…po pasau­lio tvano žmo­nės buvo viena tauta ir kal­bėjo viena kalba. Jie sumanė pasta­tyti dangų sie­kiantį bokštą, tačiau buvo už tai nubausti Jah­vės − jie pra­bilo skir­tin­go­mis kal­bo­mis, nega­lėjo vie­nas kito suprasti, tad bokš­tas liko nepa­sta­ty­tas…

Spręsk ir laimėk!

Tyrėjų naktis“ kolektyvas kviečia 5-6 ir 7-8 klasių mokinius sudalyvauti užduočių sprendimo konkurse. Konkursas vyks iki spalio 2 dienos, tad paskubėkite! Penketas geriausiu iš grupės bus apdovanoti „Tyrėjų nakties“ prizais.
Užduotis: 5-6 klasėms ir 7-8 klasėms

Atsakymus siųskite :
5-6 klasės mokiniai mokytojai Ingai Misiuvienei inga.misiuviene@gmail.com
7-8 klasės mokiniai mokytojui Tomui Jankauskui mokytojast@gmail.com

www.MokytojoDienorastis.lt

Mokytojo dienoraštisGerbiami Mokytojai Tėveliai,
Visus sveikiname pradėjus naujus mokslo metus ir lydint vaikus naujais žinių žingsneliais mokykloje.
Maloniai kviečiame prisijungti prie naujos interaktyvios svetainės www.MokytojoDienorastis.lt, vienijančios mokytojus ir tėvelius.
Čia rasite įdomios ir naudingos informacijos apie mokinius, mokyklos gyvenimo aktualijas, mokymą užsienyje. Vyks specialistų (pedagogo, soc. pedagogo, psichologo, logopedo irk t. konsultacijos).
– Mokytojai galės pasinaudoti sukaupta metodine mokomąja medžiaga bei ją papildyti savo turimomis užduotimis; pakviesti į jų mokyklos renginį, pasigirti vykdomais projektais, mokinių darbų parodomis.
– Tėveliai ras naudingos informacijos apie vaikų mokymąsi, egzaminus;galės dalintis tėviška patirtimi ir sulaukti paguodos, pagyrimo žodžių, bendraus forume.
– Bendrausime, draigausime. Visus kviesime dalyvauti konkursuose ir laimėti puikių prizų.
Mokyklos tribūna – puiki vieta ir galimybė mokykloms pristatyti renginius, vykdomus ar vykusius projektus, mokinių darbų parodas, konkursus ir pan. Skaityti toliau

Psl. 177 iš 1791...10...175176177178179