Aštuntokų išvyka į ŠPRC

Šių metų gruodžio 18 dieną M. Slančiausko progimnazijos 8b klasės mokiniai su auklėtoja bei ugdymo karjeros koordinatore lankėsi ŠPRC Buitinių paslaugų skyriuje. Mokiniai buvo maloniai sutikti ir supažindinti su šioje mokymosi įstaigoje rengiamomis profesijomis, teikiamomis paslaugomis.
Viešnagės metu sudalyvavome surengtoje kalėdinėje mugėje „Gerumo nebūna per daug“, stebėjome mokinių pasirodymą, buvome pavaišinti skania arbata. Pilni gerų įspūdžių ir apmąstymų grįžome namo.

PYRAGŲ DIENA progimnazijoje

Lapkričio 28 dieną Mato Slamnčiausko progimnazija visa kvepėjo saldumynais ir gardėsiais. Mokykla tarptautinę Draugo dieną minėjo surengdama Pyragų dieną. Šia progimnazijos socialinių mokslų metodinio ratelio, bei bibliotekos darbuotojų iniciatyva, kurią įkvėpė TV3 kasmet organizuojama „Išsipildymo akcija“, mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, mokyklos darbuotojai buvo pakviesti iškepti pyragą ir už sutartą kainą parduoti draugams ir kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti progimnazijos Prizų fondui. Numatyta, kad surinkti pinigai bus panaudoti olimpiadų, varžybų, konkursų laimėtojams, iniciatyviems ir aktyviems mokiniams apdovanoti ir skatinti. Keptų pyragų receptai su nuotraukomis bibliotekos darbuotojų bus surinkti į aplanką „Pyragų diena 2013“.
Labai džiugu, kad į kvietimą atsiliepė ne tik mokiniai, bet aktyvūs buvo ir jų tėveliai, bei artimieji. Šventė sutelkė mokyklos bendruomenę, suteikė daug gerų emocijų ir širdžių gerumu, draugiškumu bei dosnumu palydėjo visus mus į Adventą.

Nuo lino iki apdaro

Sau­lėtą penk­ta­die­nio rytą, tre­čiųjų kla­sių moki­niai su moky­to­jais – Irena Kati­niene, Janina Miko­lai­tiene ir Valentu Šiurna, lankėsi „Sėlos“ muziejuje, įsikūrusiame Biržų pilyje. Pir­miau­sia pasi­gro­žė­jo rude­niška Likėnų sana­to­ri­jos parko gamta, pasi­džiau­gė tven­ki­nyje plau­kio­jan­čio­mis anty­tė­mis, jas pamai­ti­no  ir tada nuvyko į muziejų. Čia mokinių laukė tau­to­dai­li­ninkė, kuri kartu su muzie­jaus dar­buo­toja pra­vedė edu­ka­cinę pamoką “Nuo lino iki apdaro”. Jos metu mokiniai susipažino su linininkystės atsiradimo ir vystymosi istorija, sužinojo, kokia lino reikšmė lietuvių gyvenime, turėjo galimybę apžiūrėti linų apdirbimui skirtus darbo įrankius. Pamo­koje vai­kai žiū­rėjo videofilmą apie linininkystę. Moki­niai, pamo­komi tau­to­dai­li­nin­kės, patys linus mynė, bruko, šukavo, verpė, vijo, audė. Nuo­tai­kin­gai padir­bėję žaidė žai­di­mus ir dai­navo dai­ne­les apie liną. Patirti įspūdžiai mokiniams išliks ilgam.