Respublikinėje konferencijoje „Kas lemia žmogaus karjerą?“

Kovo 4 d. 7 A klasės mokinė Evelina Kliepčytė ir 7 B klasės mokinė Sofija Žiogaitė Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Kas lemia žmogaus karjerą?“  skaitė pranešimą tema „Ugdymo karjerai galimybių kaleidoskopas Mato Slančiausko progimnazijoje“.  Mokines ruošė mokytojos V. Kubilinskaitė ir G. Svytienė. Konferencijos metu buvo išklausyti 23 mokinių pranešimai, apie tai, nuo ko pradėti savo karjeros planavimą, pasidalinta kokia ugdymo karjerai veikla vykdoma kitose respublikos mokyklose.

„Samsung School“ interaktyvioji klasė M. Slančiausko progimnazijoje

DSC_4094Joniškio M. Slančiausko progimnazija 2013 m. rudenį prisijungė prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo cento vykdomo projekto „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra”. Šio projekto tikslas – sukurti, atnaujinti bei įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą bendrojo ugdymo mokyklose, sudarant galimybes ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas naudojant naujas, šiuolaikiškas ir mokiniams patrauklias profesinio orientavimo metodikas, bei užtikrinant jų mokymosi motyvaciją.

Vasario mėnesį mokyklą pasiekė džiugi žinia – projekto dėka atkeliauja „Samsung School“ interaktyviosios klasės komplektas, kurį sudaro 28 planšetiniai kompiuteriai, saugojimo ir įkrovimo spinta, bei nešiojamasis kompiuteris.

Vasario 25 dieną progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorės Vilma Kubilinskaitė ir Gitana Svytienė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje išklausė mokymų kursą apie interaktyvios klasės panaudojimo galimybes ugdymo procese.

Progimnazijoje nuspręsta įrengti interaktyviąją Karjeros klasę, kurioje kiekvienas mokytojas turės galimybę vesti savo pamokas, integruojant temas su ugdymu karjerai.

Mokymo proceso organizavimui ir valdymui skirtas „Samsung School“ išmanusis komplektas suteikia galimybę mokytojams interaktyviais metodais rengti medžiagą pamokoms bei ja dalintis su kolegomis. Į mokymosi procesą integravus planšetinius kompiuterius, galima matyti ir bendrinti kiekvieno mokinio darbų ekraną, atlikti interaktyvius testus, kurių rezultatai susisteminami ir pateikiami akimirksniu, rengti grupinius darbus, projektus, ieškoti internete pamokai reikiamos informacijos, ją kaupti ir t.t. Patogu tai, kad mokytojas, neprieidamas prie mokinio, gali matyti, kaip jam sekasi atlikti užduotį, jį paskatinti ar padėti.

Modernių technologijų naudojimas mokymo procese papildomai motyvuoja moksleivius, leidžia lengviau atlikti įvairias užduotis ir svarbiausia – moksleiviai gali nesunkiai praktikoje išbandyti ką tik išmoktą teorinę medžiagą.

Aštuntokų ugdymas karjerai – studijų galimybių pristatymas Joniškio ŽŪM

Vasario 4 d. mūsų progimnazijos aštuntokai sulaukė svečių iš Joniškio ŽŪM. Susitikimas vyko mokyklos aktų salėje, kur mokiniai stebėjo nuotaikingą filmuką, buvo supažindinti su Joniškio  ŽŪM mokymų programomis, profesijų įsigijimo galimybėmis bei popamokine veikla.

Atidžiai stebėjusių ir klausiusiųjų mokinių laukė staigmenos.

Profesinio veiklinimo išvyka į Žagarės regioninio parko direkciją

DSC_3062Gruodžio mėnesį 7A klasės mokiniai, lydimi ugdymo karjerai koordinatorių Gitanos Svytienės ir Vilmos Kubilinskaitės , aplankė Žagarės regioninio parko direkciją. Čia parko rekreacijos vadybininkė Modesta Bielskienė papasakojo apie regioninį parką, jo išskirtinumą, mokiniams pristatė visas regioninio parko direkcijos darbuotojų pareigybes ir jas išsamiai apibūdino. Mokiniai tikrai nustebo išgirdę, kad tokius grandiozinius projektus, kaip „Žagarės vyšnių festivalis“ ar „Žagarė – 2015 m. kultūros sostinė“ ir kt. inicijuoja ir organizuoja tik 9 žmonių komanda.
Mokiniai ne tik vieni iš pirmųjų apžiūrėjo naujai atrestauruotus Dvaro rūmus, bet ir apsilankė žirgyne, dolomito atodangoje, senosios bažnyčios kriptoje, kur kažkada buvo laikomi Barboros Žagarietės palaikai, apžiūrėjo Žagarės senamiestį, žydų sinagogas ir kt.

Saldi Draugo diena mokykloje

…drau­gai yra lyg tylūs ange­lai, kurie pake­lia mus
aukš­tyn, kai mūsų spar­nai pamiršta,
kaip rei­kia skraidyti…

DSC_2683Lap­kri­čio 28 dieną Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zija saldžiai minėjo artėjančią Draugo dieną.Jau antrus metus mokykla  Draugo dieną mini sureng­dama labdaringą Pyragų mugę. Tą dieną kabinetų durys pasipuošė plakatais su pačių mokinių mintimis, kodėl  jų klasė draugiškiausia, pertraukų metu buvo galima apsilankyti fotostudijoje  „Draugiška akimirka“ ir įsiamžinti su geriausiais draugais, o aktų salėje vykstančios mugės „Smaližių rojus“ metu skambėjo nuotaikingos dainelės apie draugus ir draugystę.

 Šia pro­gim­na­zi­jos socia­li­nių mokslų meto­di­nio rate­lio, bei bib­lio­te­kos dar­buo­tojų ini­cia­tyva, moki­niai, jų tėve­liai, moky­to­jai, mokyk­los dar­buo­to­jai buvo pakviesti  iškepti pyragą ir už simbolinę kainą par­duoti drau­gams ir kole­goms, o surink­tas lėšas paau­koti pro­gim­na­zi­jos Prizų fon­dui. Surinkti pini­gai bus panau­doti olim­piadų, var­žybų, kon­kursų lai­mė­to­jams, ini­cia­ty­viems ir akty­viems moki­niams apdo­va­noti ir ska­tinti.

Labai džiugu, kad į kvie­timą atsi­liepė ne tik moki­niai, mokytojai,  bet didelį aktyvumą parodė ir jų tėve­liai, bei arti­mieji. Akcijos metu į Prizų fondą subyrėjo net 927 litai!

Dosniausių klasių trejetukas:
4a kl. – 154,30 Lt (mok. I.  Katinienė),
2a kl. – 127 Lt (mok. I.  Čepinskaitė),
3a kl. – 110,82 Lt (mok. J. Liansbergienė).

Dėkojame visiems aktyviai įsijungusiems ir saldžiai paminėjusiems artėjančią Draugo dieną.

                                                            Ačiū už Jūsų draugiškumą!