Progimnazijos pirmokai turi galimybę mokytis anglų kalbos!

Jau antrus metus M. Slančiausko progimnazijos pirmokai turi galimybę mokytis anglų kalbos. Linksmos pamokėlės, dainelės ir žaidimai sukviečia visą būrį pirmokiukų. Pirmokai geba susipažinti, pristatyti save ir draugą, įvardinti spalvas, skaičiuoti, pažinti gyvūnus, kūno dalis, maistą ir žaislus. Pamokose vaikai gali laisvai judėti, atlikti užduotis jiems priimtinu tempu. Svarbiausia – patirti sėkmę, bendravimo džiaugsmą, susipažinti su kitos šalies kultūra ir tradicijomis.

Kon­fe­ren­cija „Aplinka ir žmo­gus“ 2018

Žemės dienai paminėti Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zijoje vyko  15-oji rajoninė 1–12 kla­sių mokslinių-tiriamųjų darbų kon­fe­ren­ciją „Aplinka ir žmo­gus“. Kon­fe­ren­ci­joje buvo pri­sta­tyti 28 pra­ne­ši­mai. Juose mok­s­lei­viai palietė aktu­alias šių dienų aplin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas, dėme­sys buvo skir­tas  žmo­gaus svei­ka­tai, eko­lo­giškų prie­mo­nių ir daiktų gamybai, vaistažolių naudai, demonst­ravo žais­min­gus fil­mu­kus apie barometrus, pačių sukonst­ruo­tus robo­tus, jų gali­my­bes  ir daugelį kitų aktualių temų.

 Kon­fe­ren­ci­joje pra­ne­ši­mus pri­statė ir Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: Amilė Apinytė  ir Justė Jacaitė 1a tema „Pipirnės dygimas įvairiomis sąlygomis“ (darbo vadovė Dalia Marcinkevičienė), Meda Danauskaitė ir Liepa Tautvaišaitė 1b –  „Nebegalvoju – jau rūšiuoju?“ (darbo vado­vė Jolanta Bytautienė), Arnas Misius ir Augustas Šiurna 3a – „Ar moki grybauti?“ (darbo vadovė Irena Katinienė), Greta Vilimaitė 4a ir Rusnė Skripkutė 2b – „Kokį maistą renkamės mokykloje?“ (darbo vadovės Danutė Klausienė ir Lina Pilipavičienė), Henrika Paugaitė 4b – „Pradinuko pažintis su vaistažolėmis“ (darbo vadovė Ugnė Vaineikienė), Ema Vaineikytė 8a – „Popierius iš popieriaus“ (darbo vadovės Gitana Stagienė ir Asta Radžvilienė), Aida Gai­liū­naitė 8b – „Barometras namuose“ (darbo vadovė Asta Radžvi­lienė), Adrija Repšytė ir Ieva Misiūtė 8b – „Geometrinės figūros gamtoje“ (darbo vadovės Inga Misiuvienė, Laimutė Kurauskienė ir Lina Aleknavičienė).

Nuo­šir­dus ačiū pro­gim­na­zi­jos laikinai einančiai direk­to­rės pareigas V. Zig­man­tie­nei, moky­to­joms L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Stagienei, moky­to­jui T. Jan­kaus­kui,  Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­timo centro direk­to­riui E. Čepu­liui, skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus moki­niams, inki­lė­lių meistrams ir visiems, padė­ju­siems organizuoti ir pravesti konferenciją.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­torė Inga Misiuvienė

„VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2018“

Kaip ir kiekvienais metais kovo 19-23 dienomis Mato Slančiausko progimnazija įsijungia į „Vaikų linijos“ organizuojamą „Veiksmo savaitę be patyčių“. Šiemet per penkias dienas visi kartu nuveikėme labai daug.

Pirmadienį dovanojome šypsenėles. Išties  buvo džiugu eiti pro besišypsantį langą  ir justi teigiamą energiją.

Antradienis mokykloje buvo neįprastas, nes startavo projektas „Draugystės paštas“. Draugui  galima padėti   padėkojant ar atsiprašant. Rašydami laiškus prisiminėme visus progimnazijos bendruomenės narius ir  du stebuklingos galios turinčius žodžius – AČIŪ, ATSIPRAŠAU.

Trečiadienį mes susimąstėme ir kalbėjome apie emocijas, jausmus, jų raišką ir reikšmę žmogaus gyvenime. Norėdami išmokti valdyti, tinkamai reikšti jausmus, pirmiausia turime labai gerai  juos pažinti. Tą dieną 1-4 klasių mokiniai rungėsi tarpklasinėje viktorinoje „Jausmų pasaulis“. Renginio metu vaikai analizavo pateiktas situacijas,  mokėsi įvardinti kilusius jausmus ir emocijas. 5–8 klasių mokiniai emocijas reiškė vaidindami. Analizavo, kam reikalinga mokėti tinkamai reikšti emocijas ir jausmus. Žinias įtvirtino analizuodami pateiktas situacijas ir įvardindami, kokius jausmus ji sukelia.

Ketvirtadienis buvo skirtas filmų apie patyčias peržiūrai. 1 – 8 klasių auklėtojai  diskutavo apie matytas situacijas, atpažino patyčių būdus bei formas. Kalbėjo apie tai, kaip galima sustabdyti patyčias bei padėti draugui, patekusiam į keblią situaciją.

Penktadienis pati smagiausia ir maloniausia savaitės diena, nes finišavo “Draugystės paštas“. Visa bendruomenė skaitė gautus laiškelius ir džiaugėsi jų gausa ir nuoširdumu. Renginio organizatoriai ir visa mokyklos bendruomenė suprato, kad tada, kai  vyrauja draugystė, pagarba ir meilė, patyčių sumažėja.

Mano sėkmės kelias

Iškilmingo renginio „Mano sėkmės kelias“ metu pradinių klasių mokiniai, baigę pirmąjį pusmetį aukštesniuoju lygiu, buvo pagerbti.