IT konkursas „Bebras 2014“

bebras_1f71be2d-63db-47d5-9940-a985c865b078Mato Slančiausko progimnazijoje net dvi dienas vyko mokinių informacinių technologijų konkursas „BEBRAS“. Konkurse dalyvavo 65 penktų-aštuntų klasių mokiniai.    Geriausių rezultatų pasiekė gražus būrelis mokinių.

   Penktokai:

 1. Kamilė Čiapaitė.
 2. Beatričė Kozmianaitė.
 3. Povilas Rimkevičius.

  Šeštokai:

 1. Lukas Stulgis.
 2. Ema Norkevičiūtė.
 3. Martynas Gaidjurgis.

Septintokai:

 1. Kamilė Švilpaitė.
 2. Laima Čepulytė.
 3. Evelina Kliepčytė.

 Aštuntokai:

 1. Rugilė Martinaitytė.
 2. Matas Rudis.
 3. Monika Tamošaitytė.
 4. Deimantė Rupšytė.

Ačiū šiems, geriausių rezultatų pasiekusiems mokiniams, ačiū visiems konkurse  dalyvavusiems mokiniams. Ačiū informacinių technologijų mokytojams Astai Radžvilienei  ir Tomui Jankauskui  už mokiniams suteiktą galimybę dalyvauti informacinių technologijų  konkurse „ BEBRAS“.

Konkursas ‘‘Šviesoforas‘‘

Penk­ta­dienį (04.25) Saulės pagrindinėje mokykloje vyko rajo­ni­nis pra­di­nių (1–4) kla­sių moki­nių kon­kur­sas „Švie­so­fo­ras“, kurio tiks­las ska­tinti pra­di­nių kla­sių moki­nius moky­tis Kelių eismo tai­syk­lių, ugdyti sau­gaus elge­sio kelyje įgū­džius, domė­tis eismo sau­gumo klau­si­mais. Kon­kurse daly­vavo šešios koman­dos, kurios atliko teo­ri­nes ir prak­ti­nes užduo­tis. Moki­niai turėjo žinoti Kelio žen­klus, atlikti užduo­tis make­tuose, per­eiti kelią regu­liuo­ja­moje ir nere­gu­liuo­ja­moje san­kry­žoje ir kt. Kon­kurso nuga­lė­to­jais tapo Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nukų komanda, kurią paruošė moky­to­jai Valentas Šiurna ir Janina Mikolaitienė. Gegu­žės mėnesį komanda daly­vaus sekan­čiame etape — regio­ni­niame kon­kurse Šiau­lių rajone.

6-ų klasių anglų kalbos olimpiada

DSCF1192Balandžio 4 dieną progimnazijoje vyko rajoninė 6-ų klasių anglų kalbos olimpiada. Joje varžėsi mūsų progimnazijos, “Saulės” ir Gasčiūnų pagrindinės mokyklos šeštokai.
Sveikiname 6a klasės mokinį Beną Strockį, laimėjusį II vietą. Beną olimpiadai ruošė anglų kalbos mokytoja Simona Jacienė.
Anglų kalbos mokytojos dėkoja progimnazijos administracijai už pagalbą organizuojant renginį.

Gamtos mokslų – biologijos olimpiada

DNA plant conceptKovo 26 dieną Mato Slančiausko progimnazijoje vyko rajoninis turas Šiaurės Lietuvos 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiada. Džiugu, kad į olimpiadą atvyko gausus būrys mokinių iš rajono mokyklų. Ačiū visiems.
Gerų rezultatų pasiekė šie progimnazijos mokiniai:
Tautvydas Dundulis, 6 klasės mokinys – I vieta
Toma Černauskaitė, 7 klasės mokinė – I vieta
Arminas Ambroževičius, 7 klasės mokinys – I vieta
Rokas Gervetauskas, 6 klasės mokinys – II vieta
Rugilė Martinaitytė, 7 klasės mokinė – III vieta
Nerija Labanauskaitė, 6 klasės mokinė – III vieta
Sveikiname visus šaunius mokinius. Linkime sėkmės.
Dėkojame biologijos mokytojai Ingai Misiuvienei už iniciatyvą organizuoti tokią olimpiadą ir už mokinių paskatinimą dalyvauti olimpiadoje.

6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada

mathematics_olympiad2014 metų kovo 25 dieną Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje vyko rajono 6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Į olimpiadą vyko ir Mato Slančiausko progimnazijos mokiniai:
Rimantė Stankūnaitė, 6 klasės mokinė
Evelina Klepčytė, 6 klasės mokinė
Rokas Bytautas, 6 klasės mokinys
Rugilė Martinaitytė, 7 klasės mokinė
Martynas Valančius, 7 klasės mokinys
Ričardas Kleinauskas, 7 klasės mokinys
Erika Svytytė, 8 klasės mokinė
Matas Ošmiega, 8 klasės mokinys
Labai gerai matematinius uždavinius sprendė ir sėkmė lydėjo šiuos mokinius:
Eveliną Klepčytę, Ričardą Kleinauską I vieta
Roką BytautąII vieta
Rimantę Stankūnaitę, Martyną ValančiųIII vieta
Sveikiname jaunuosius matematikus ir jų matematikos mokytojas:
Liną Aleknavičienę ir Janiną Daupraienę

Psl. 7 iš 151...56789...Pask.