Sėkmė konkurse!

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras (ŠVKC) ir Lietuvos kelių policija nuo 2017 spalio iki 2018 gegužės ragino tikybos mokytojus ir mokinius dalyvauti konkurse „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! „Lk 3,4.

Lietuvos vyskupų konferencijoje pasirašytas susitarimas dėl projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“ 2016-2020 m. Susitarimą pasirašė Susisiekimo ministerijos, Lietuvos vyskupų konferencijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Policijos departamento vadovai. Projekto tikslas – įvairiomis socialinės komunikacijos priemonėmis keisti eismo dalyvių elgesį ir ugdyti kultūrą keliuose, remiantis krikščioniškomis vertybėmis, skatinti pilietiškumą, atsakomybę bei sąmoningumą ir taip mažinti žūčių ir sužalojimų skaičių eismo įvykių metu.

Šiais mokslo metais skatinome asmeniškai kiekvienam apmąstyti, koks yra Dievo vaidmuo mano gyvenime ar kreipti savo širdį į Dievą taip, kad laikyčiausi Jo įsakymų ir Jį mylėčiau labiau už viską. Būdami gyvenimo kelionėje buvome kviečiami būti saugūs ir atsakingi kelyje.

Konkurso tema padėjo susieti Kelių eismo ženklus su asmeniniu gyvenimu, krikščioniškuoju mokymu ir vertybėmis, ugdant kiekvieno asmens atsakomybę nuo jauniausio iki vyriausio kelių eismo dalyvio.

Mūsų mokyklos mokinė Goda Andrijauskaitė 7b kl. Piešinys „Mokėkime atpažinti blogį“ pelnė trečią vietą.

2018 m. gegužės 3 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro Didžiojoje salėje vyko mokinių konkurso Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! Lk 3,4 baigiamasis renginys ir laureatų apdovanojimas. Mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

Respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas“ MATAUŠIUKAI vėl pirmi!

Jau tapo tradicija kiekvienais metais mūsų progimnazijos mokinių komandai vykti į respublikinį konkursą „Tautosakos malūnas“, kuris rengiamas Kauno tautinės kultūros centre. Šiais metais konkurso tema buvo „Žmogus lietuviškose pasakose“. Reikėjo parengti prisistatymą, meninę programą ir pristatyti asmenybę – žmogų, kurio darbai, visuomeninė veikla  buvo svarbūs atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę. Žinoma, kad mes pristatėme Matą Slančiauską, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla. Programoje skambėjo jo surinktų pasakų ištraukos. Pasivaržyti visada labai įdomu, tuo labiau, kad užduotys komandoms ne visada tokios, kokių galima tikėtis. Taip buvo ir šį kartą. Gerai sekėsi įminti mįsles, pabaigti patarles, atspėti pasakas ir kitos užduotys.  Sudėtingesnė užduotis buvo pristatyti pasaką ją išdainuojant – nemenkas iššūkis mokiniams. Reikėjo sugalvoti ir parašyti pasakos pradžią, „suklijuoti“ veikėjus, panaudojant duotas priemones, na, o išdainuoti pasaką ėmėsi Julius. Šaunuolis! Pelnytai susilaukė renginio organizatorių pagyrimų. Tai tikro kovotojo požymis. Jei užsibrėžėme laimėti, tai tenka ir pakovoti. Labai džiaugiamės, kad buvome įvertinti – gavome prizą už puikų namų darbą –meninę programą. Na, ir svarbiausias laimėjimas  –  I vieta varžytuvėse. Buvome apdovanoti Diplomu, tradiciniais suvenyrais – moliniais malūnais (gavome net du), moliniais švilpukais, knygele ir etnografinės medžiagos rinkinėliu.

Ačiū, vaikai, už jūsų kūrybiškumą, išradingumą, sutelktumą ir atkaklumą siekiant geriausio rezultato. Reikia visiems pasakyti,  kas jūs – MATAUŠIUKAI? Tai 5a klasės moksleiviai Brigita Stankaitytė, Karina Buivydaitė, Paola Valytė, Danielius Steponaitis ir Julius Vaineikis. ŠAUNUOLIAI!

Dar norėčiau priminti visiems, kad ketverius metus „Mataušiukai“ buvo kiti mokiniai, jie dabar jau devintokai, mokosi „Aušros“ gimnazijoje. Mes nusprendėme, kad tradicija turi tęstis, ir perėmėme komandos vardą. Dabartinės 5a klasės mokinukai dvejus metus, t. y. 3 ir 4 klasėje, kartu su savo mokytoja I. Čepinskaite  vyko į konkursą ir dalyvavo varžytuvėse 1-4 klasių grupėje, tada jie vadinosi „Atgajučiais“.  Abiems komandoms visada sekėsi – konkurse užimdavo prizines vietas, dažniausiai buvo pirmi. Taigi, tradiciją tęsiame.

Dėkoju mokytojai Sandrai už tautinius rūbus ir mokytojai Ugnei už tautines juostas.

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Dominaitė

 

Mato Slančiausko progimnaziją rinkosi rajono mokyklų jaunieji fizikai

Balandžio 17 d. į Mato Slančiausko progimnaziją rinkosi rajono mokyklų jaunieji fizikai. Čia vyko konkursas „Šauniausias septintokas fizikas“ ir aštuntų klasių mokinių fizikos olimpiada. Septyniolika septintokų aiškinosi kuris šauniausias.

„Šauniausia septintoke fizike – 2018“ tapo Juta Adomaitytė. Tik kelių taškų iki prizinės vietos pritrūko Ignui Tautvaišui. Septintokų fizikos mokytojas Tomas Jankauskas.

Aštuntokų olimpiadoje varžėsi 21 dalyvis. Mūsų mokyklai atstovavo Ema Vaineikytė, Paulius Rimkevičius, Beatričė Kozmianaitė, Andrėja Jeneliūnaitė, Adrija Repšytė, Ieva Misiūtė ir Ugnė Martinaitytė. Geriausiu fiziku tarp aštuntokų šiais mokslo metais tapo Paulius, surinkęs 33 taškus, Beatričė užėmė III-ią vietą (26 taškai). Puikūs visų jaunųjų fizikių pasiekimai, 2-3 taškai jas skiria nuo prizinės vietos. Aštuntokų fizikos mokytoja Asta Radžvilienė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo moksleivių rezultatais ir pasiekimais ir linkime toliau sėkmingai garsinti mokyklą, džiuginti tėvelius ir mokytojus savo puikiais rezultatais.

Rajoninis „ŠVIESOFORO“ konkursas

Balandžio 17 d. Kriukų pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis „Šviesoforo“ konkursas. Jame dalyvavo ir mūsų progimnazijos pradinių klasių mokinių komanda. Vaikučiai labai geras žinias parodė įvairiose rungtyse. Atliko praktines užduotis pereidami per pėsčiųjų perėją, per kelią sankryžoje, parodė savo žinias „Protų mūšis“, „Kelių eismo užduotys“ rungtyse. Komanda užėmė 1-ąją vietą! Nuoširdus ačiū už puikias parodytas žinias norisi pasakyti mokiniams: Medai Danauskaitei – 1 kl., Urtei Šakytei – 2 kl., Kristupui Ožiūnui – 3 kl., Emilijai Skablauskaitei – 4 kl.

Mokinius konkursui ruošė mokytoja Irena Katinienė.

Kon­fe­ren­cija „Aplinka ir žmo­gus“ 2018

Žemės dienai paminėti Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zijoje vyko  15-oji rajoninė 1–12 kla­sių mokslinių-tiriamųjų darbų kon­fe­ren­ciją „Aplinka ir žmo­gus“. Kon­fe­ren­ci­joje buvo pri­sta­tyti 28 pra­ne­ši­mai. Juose mok­s­lei­viai palietė aktu­alias šių dienų aplin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas, dėme­sys buvo skir­tas  žmo­gaus svei­ka­tai, eko­lo­giškų prie­mo­nių ir daiktų gamybai, vaistažolių naudai, demonst­ravo žais­min­gus fil­mu­kus apie barometrus, pačių sukonst­ruo­tus robo­tus, jų gali­my­bes  ir daugelį kitų aktualių temų.

 Kon­fe­ren­ci­joje pra­ne­ši­mus pri­statė ir Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: Amilė Apinytė  ir Justė Jacaitė 1a tema „Pipirnės dygimas įvairiomis sąlygomis“ (darbo vadovė Dalia Marcinkevičienė), Meda Danauskaitė ir Liepa Tautvaišaitė 1b –  „Nebegalvoju – jau rūšiuoju?“ (darbo vado­vė Jolanta Bytautienė), Arnas Misius ir Augustas Šiurna 3a – „Ar moki grybauti?“ (darbo vadovė Irena Katinienė), Greta Vilimaitė 4a ir Rusnė Skripkutė 2b – „Kokį maistą renkamės mokykloje?“ (darbo vadovės Danutė Klausienė ir Lina Pilipavičienė), Henrika Paugaitė 4b – „Pradinuko pažintis su vaistažolėmis“ (darbo vadovė Ugnė Vaineikienė), Ema Vaineikytė 8a – „Popierius iš popieriaus“ (darbo vadovės Gitana Stagienė ir Asta Radžvilienė), Aida Gai­liū­naitė 8b – „Barometras namuose“ (darbo vadovė Asta Radžvi­lienė), Adrija Repšytė ir Ieva Misiūtė 8b – „Geometrinės figūros gamtoje“ (darbo vadovės Inga Misiuvienė, Laimutė Kurauskienė ir Lina Aleknavičienė).

Nuo­šir­dus ačiū pro­gim­na­zi­jos laikinai einančiai direk­to­rės pareigas V. Zig­man­tie­nei, moky­to­joms L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Stagienei, moky­to­jui T. Jan­kaus­kui,  Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­timo centro direk­to­riui E. Čepu­liui, skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus moki­niams, inki­lė­lių meistrams ir visiems, padė­ju­siems organizuoti ir pravesti konferenciją.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­torė Inga Misiuvienė