Lankomumo tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI- 2181), Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234), Mato Slančiausko progimnazijos nuostatai (2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-156).
2. Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka reglamentuoja klasių auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, pavaduotojų ugdymui veiklą, kurios tikslas-gerinti mokinių pamokų lankymą, vykdyti pamokų nelankymo prevenciją.
3. Pagal Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarką nustatoma progimnazijos mokinių lankomumo apskaita ir prevencinės poveikio priemonės dėl mokyklos nelankymo.
4. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos tikslai:
4.1.Gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;
4.2. Vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją;
4.3. Nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.
5. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Mato Slančiausko progimnazijos nuostatais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Mokytojo ir klasės auklėtojo pareigybės aprašymu, Direktoriaus įsakymais ir Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka.
6. Vartojamos sąvokos:
Pamokų nelankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.
Mokyklą vengiantis lankyti vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.
Mokyklos nelankantis vaikas – mokinys, per mokslo metus praleidęs daugiau kaip 50 proc. visų mokomųjų dalykų pamokų.

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA
7. Pamokų lankomumas ir pavėlavimas fiksuojamas elektroniniame dienyne.
8. Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“.
9. Mokinių tėvų (globėjų) pareigos ir atsakomybė:
9.1.Mokinys, praleidęs nuo 1 iki 3 dienų, klasės auklėtojui pristato tėvų raštišką pamokų praleidimo pateisinimą;
9.2. Mokinys, praleidęs daugiau kaip 3 dienas iš eilės, klasės auklėtojui pristato medicininę pažymą;
9.3. Tėvai, norėdami, kad vaikas išeitų iš mokyklos anksčiau, praneša žodžiu dalyko mokytojui arba klasės auklėtojui išėjimo iš mokyklos priežastį ir laiką;
9.4. Tėvai kartą per dvi savaites patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne arba telefonu pasiteirauja klasės auklėtojo apie lankomumą.
10. Klasės auklėtojų pareigos ir atsakomybė:
10.1. Kontroliuoja mokinių lankomumą;
10.2. Bendradarbiauja su dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, mokyklos administracija dėl iškilusių mokinių pamokų nelankymo problemų;
10.3. Mokiniui neatvykus į mokyklą 3 dienas iš eilės ir neatnešus iš tėvų pamokų pateisinimo rašto arba mokiniui iš eilės praleidus to paties mokomojo dalyko 2 -3 pamokas, klasės auklėtojas išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis;
10.4. Klasės auklėtojas kartą per mėnesį elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas;
11. Socialinio pedagogo pareigos ir atsakomybė:
11.1. Analizuoja pamokų praleidimo priežastis;
11.2. Įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas;
11.3. Planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones;
11.4. Konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais ir prireikus mokinį siunčia pas progimnazijos psichologą;

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI
12. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
12.1. Dėl mokinio ligos:
12.1.1. Mokiniui pristačius medicininę pažymą (F 094/a) apie ligą;
12.1.2. Pagal tėvų (globėjų) raštą, kuriame pateisinamos pamokos;
12.2. Dėl tikslinių iškvietimų (pas gydytojus, į policijos komisariatą, į teismą ir pan.);
12.3. Dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan.;
12.4. Kai mokinys direktoriaus įsakymu atstovauja olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose;

IV. NELANKYMO PREVENCIJA
13. Jei mokinys per mėnesį praleidžia ne daugiau kaip 5 pamokas per mėnesį be pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas mokiniui skiria žodinį įspėjimą.
14. Jei mokinys praleidžia daugiau kaip 10 pamokų per mėnesį be pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas rašo Drausmės pažeidimo pažymą, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).
15. Jei mokinys praleidžia daugiau kaip 20 procentų pamokų per mėnesį, klasės auklėtojas informuoja socialinę pedagogę, mokinys svarstomas išplėstiniame administracijos pasitarime, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai, gali būti skiriama drausminė nuobauda – įspėjimas raštu.
16. Jei mokinys per pusmetį praleidžia 40 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, svarstomas mokyklos VGK, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), skiriama drausminė nuobauda – papeikimas.
17. Jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, socialinė pedagogė informuoja VTAS arba kreipiasi į savivaldybės VGK, dėl minimalios priežiūros taikymo vaikui.

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA
18. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos:
18.1. įspėjimas;
18.2. papeikimas;
18.3. griežtas papeikimas;
19. Klasės auklėtojas gerai lankančius mokinius pusmečio pabaigoje pagiria įrašu elektroniniame dienyne.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Klasių auklėtojai supažindina mokinius ir jų tėvus su mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaita.
21. Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, mokyklos administracija ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
22. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka skelbiama mokyklos internetiniame tinklalapyje.