Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas:
• Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ;
• Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
• Pamokų metu veda specialiąsias pedagogines pratybas (individualias, grupines, pogrupines), kurių metu lavina sutrikusias pažintines funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
• Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus ( globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
• Šviečia progimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
• Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
Specialioji pedagogė – metodininkė Rasa Buiko
E. paštas rasabuiko@gmail.com

Darbo vieta: 66 kabinetas (3 aukštas)