Vertinimas

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Dalykai: Anglų kalba

ANGLŲ KALBA
Vertinimas anglų kalbos pamokoje:

 • Vertinimas skaidrus, grindžiamas pagarba, gerais tarpusavio santykiais, pasiektais rezultatais.
 • Vykdoma nuosekli ir nuolatinė mokinių pasiekimų kontrolė; vertinant atsižvelgiama į mokinio daromą/ padarytą pažangą.
 • Laikomasi ideografinio vertinimo principo.
 • Vertinimas gali būti atskirų kalbinės veiklos rūšių arba kompleksinis vertinimas.
 • Mokinių pasiekimai formaliai vertinami pažymiu, taikant dešimties balų vertinimo sistemą.
 • Šalia formalaus vertinimo taikomas nuolatinis neformalus vertinimas.
 • Taikomas kaupiamasis vertinimas. (Tarpinis vertinimas gali būti taškais, kurie vėliau konvertuojami į pažymį.)
 • Už prizines vietas respublikiniuose konkursuose ir rajoninėse olimpiadose mokiniai skatinami pažymiu.
 • Galutinis žinių vertinimas – dešimties balų sistema. Vedamas aritmetinis pažymio vidurkis.
 • Kontroliniame darbe surinkta taškų suma dauginama iš 10 ir dalinama iš maksimalios kontrolinio darbo taškų sumos.
 • Laiško / rašto darbo vertinimas: 4 taškai už turinį, 2-už formą, 2-už žodyną, 2-už gramatiką.
 • Mokiniai mokomi savikontrolės ir įsivertinimo (po kiekvienos temos ir signaliniai vertinimai-įsivertinimai gruodžio bei gegužės mėnesiais).

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė Laima Kurauskienė.