Skatinimo ir drausminimo tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO, DRAUSMINIMO IR KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ
VALDYMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos Mokinių skatinimo, drausminimo ir konfliktinių situacijų valdymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Progimnazijos nuostatais, Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis. Tvarka nustato mokinių skatinimo, drausminimo ir konfliktinių situacijų valdymo sistemą.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS
2. Mokiniai gali būti skatinami už:
2.1. labai gerą mokymąsi;
2.2. pavyzdingą elgesį;
2.3. labai gerą pamokų lankymą;
2.4. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose;
2.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje;
2.6. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą;
2.7. mokyklos garsinimą savivaldybės, respublikos mastu;
2.8. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje.
3. Mokinių skatinimo priemonės:
3.1. žodinė padėka;
3.2. mokytojo, klasės vadovo padėka raštu;
3.3. mokyklos direktoriaus padėka raštu;
3.4. mokyklos direktoriaus, klasės vadovo padėka tėvams už gerą vaikų auklėjimą;
3.5. viešas pavardžių skelbimas mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos laikraštyje, informaciniame stende;
3.6. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, mažiausiai nepateisintų pamokų praleidusiems, pasižymėjusiems iniciatyvumu, aktyvia veikla mokyklos labui, olimpiadose, konkursuose, varžybose, kituose renginiuose mokiniams, aktyviausiems Mokinių tarybos nariams organizuojamos išvykos, įvairios stovyklos, projektai;
3.7. esant galimybei, mokiniai apdovanojami asmeninėmis dovanomis.
4. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, pamokos, klasės valandėlės metu, renginių metu, pasibaigus pusmečiui, mokslo metams.
5. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu.

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
6.1. mokymosi priemonių neturėjimą;
6.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, savavališką išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;
6.3. naudojimąsi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokų metu;
6.4. nuolatinį vėlavimą į pamokas;
6.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;
6.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos
bendruomenės nariais;
6.7. necenzūrinių žodžių vartojimą;
6.8. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;
6.9. alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą mokykloje,
mokyklos teritorijoje ir jos prieigose;
6.10. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose;
6.11. tyčinį mokyklos turto sugadinimą;
6.12. svetimų daiktų pasisavinimą;
6.13. kitus mokyklos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus.
7. Mokinių drausminimo priemonės:
7.1. Mokymosi priemonių neturėjimas:
7.1.1. pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo įspėjimas;
7.1.2. pasikartojus – pastaba TAMO dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai).
7.2. Netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje, savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu:
7.2.1. pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;
7.2.2. pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, pastaba TAMO dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.2.3. surinkus 3 drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjams, rūpintojams).
7.3. Naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais
daiktais pamokos metu:
7.3.1. pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;
7.3.2. pasikartojus naudojimosi telefonu, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokos metu atvejams rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, pastaba TAMO dienyne, mokytojas turi teisę atimti telefoną, grotuvą ir kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus, grąžinti juos tik tėvams (globėjai, rūpintojai).
7.4. Nuolatinis vėlavimas į pamokas:
7.4.1. mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas dienyne žymi „p“;
7.4.2. pavėlavus į pamoką 5 kartus per savaitę – pastaba raštu įrašant į TAMO dienyną;
7.4.3. pavėlavus į pamoką daugiau kaip 10 kartų mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas klasės auklėtojas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.4.4. surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.5. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties:
7.5.1. praleidus daugiau kaip 5 pamokas per mėnesį – klasės auklėtojas informuoja tėvus ( globėjus, rūpintojus), mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas.
7.5.2. praleidus daugiau kaip 10 pamokų per mėnesį – klasės auklėtojas rašo Drausmės pažeidimo pažymą, informuoja tėvus ( globėjus, rūpintojus).
7.5.3. praleidus daugiau kaip 20 procentų pamokų per mėnesį – klasės auklėtojas informuoja socialinę pedagogę, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.5.4. jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, socialinė pedagogė informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių arba kreipiasi dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui.
7.6. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimas:
7.6.1. nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje 1 kartą – žodinis mokytojo įspėjimas;
7.6.2. pasikartojantis nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
7.6.3. surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas – klasės vadovas informuoja socialinę
pedagogę, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.7. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas, patyčių organizavimas:
7.7.1. įvykus konfliktinei, pavojų kitų saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojama socialinė pedagogė, tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.7.2. pasikartojus, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.8. Alkoholio, tabako ar elektroninių cigarečių, psichotropinių medžiagų vartojimas ir platinimas mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose:
7.8.1. už rūkymą, mokyklos patalpose, jos teritorijoje ir prieigose – įspėjimas žodžiu, klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
7.8.2. pasikartojus rūkymo atvejui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.8.3. surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas – klasės auklėtojas informuoja socialinę pedagogę, mokinys svarstomas Vaiko gerovės arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai ( globėjai, rūpintojai).
7.8.4. pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojama klasės auklėtojas, socialinė pedagogė, kviečiami į
mokyklą tėvai (globėjai, rūpintojai). Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija;
7.8.5. antrą kartą pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų –
mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.9. Azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais
vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba
naudos):
7.9.1. pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus, mokinys įspėjamas žodžiu;
7.9.2. pasikartojus azartiniams lošimams mokykloje – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami klasės auklėtojai, tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.9.3. sistemingas azartinių lošimų žaidimas mokykloje (3 Drausmės pažeidimo pažymos) – informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje, kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.10. Tyčinis mokyklos turto, vadovėlių, bibliotekos knygų, padalomosios medžiagos sugadinimas:
7.10.1. rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklai padaryta žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.276 str.
7.10.2. pasikartojantis tyčinis mokyklos turto gadinimas – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklai padaryta žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.276 str., Mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje.
7.11. Svetimų daiktų pasisavinimas:
7.11.1. rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), policija;
7.11.2. pasikartojus svetimų daiktų pasisavinimo atvejams – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), policija, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos arba išplėstiniame Administracijos posėdyje.
7.12. Kiti mokyklos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai:
7.12.1. mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės auklėtojas pareiškia žodinį įspėjimą;
7.12.2. pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma,
informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.12.3. surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas – kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai), informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba išplėstiniame Administracijos posėdyje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Su Taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės auklėtojas (mokiniai įpareigojami pasirašyti).
14. Taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto tinklalapyje.
15. Tvarkos priežiūrą vykdo mokyklos Vaiko gerovės komisija.

Parašykite komentarą