Mokinio elgesio taisyklės

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDRI REIKALAVIMAI
1.1. Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio elgesio taisyklėmis pasirašydamas.
1.2. Mokinys kultūringai ir drausmingai elgiasi pamokų ir pertraukų metu.
1.3. Po skambučio į pamoką kiekvienas mokinys kabinete sėdasi į vietas.
1.4. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.
1.5. Darbo vietą kabinetuose mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, informuoja kabineto vadovą.
1.6. Užsiimti pašaliniais darbais pamokoje draudžiama.
1.7. Mobilieji telefonai pamokų metu turi būti išjungti ir jais naudotis negalima.
1.8. Mokinys į mokyklą ateina apsirengęs mokykline uniforma, tvarkingais, švariais, etiketo normas atitinkančiais rūbais, kurie pritaikyti darbui ir mokymuisi.
1.9. Paltus, striukes, kepures prieš pamokas mokinys palieka spintelėje arba rūbinėje.
1.10. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama:
1.10.1. Naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius;
1.10.2. Rūkyti, platinti ar vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas;
1.10.3. Žaisti azartinius žaidimus;
1.10.4. Leisti laisvalaikį be mokytojų (auklėtojo) priežiūros;
1.10.5. Į mokyklą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus;
1.10.6. Pamokoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis;
1.10.7. Filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo;
1.10.8. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete;
1.10.9. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.
II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Mokinys turi teisę:
2.1.1. Gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą.
2.1.2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
2.1.3. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
2.1.4. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, neformaliojo švietimo programas;
2.1.5. Į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą;
2.1.6. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);
2.1.7. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį;
2.1.8. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
2.1.9. Dalyvauti mokyklos savivaldoje; Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
2.1.10. Naudotis kitomis Švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.
2.2. Mokinio pareigos:
2.2.1. Laikytis Mokinių elgesio taisyklių;
2.2.2. Rašyti visus pagal bendrą ugdymo planą numatytus kontrolinius darbus;
2.2.3. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų;
2.2.4. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
2.2.5. Gerbti vienas kitą, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;
2.2.6. Pamokos metu netrukdyti mokytojui, draugams, vykdyti mokytojo nurodymus;
2.2.7. Nevėluoti, lankyti pamokas ir stropiai mokytis;
2.2.8. Pateisinti klasės auklėtojui visas praleistas pamokas;
2.2.9. Pasikeitus gyvenamai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuoti klasės auklėtoją;
2.2.10 Tausoti jam mokyklos duotus vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti mokyklos turtą ir atlyginti paties padarytą žalą mokyklai;
2.2.11. Profilaktiškai kartą metuose pasitikrinti sveikatą;
2.2.12. Išvykose, ekskursijose laikytis saugaus elgesio taisyklių.
III. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
3.1. Mokiniai gali būti skatinami:
3.1.1. Už pasiekimus įteikiant klasės kolektyvo ar klasės auklėtojo padėkos raštą; Pareiškiant padėką mokinio tėvams;
3.1.2. Įteikiant mokyklos padėkos raštą;
3.1.3. Olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus pasveikinant viešai ir įteikiant atminimo dovanėles;
3.1.4. Įteikiant Mato Slančiausko ar Direktoriaus premiją
3.2. Mokiniams gali būti taikomos drausminimo priemonės:
3.2.1. Klasės auklėtojo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne;
3.2.2. Mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu;
3.2.3. Įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu įrašant į mokinio asmens bylą;
3.2.4. Svarstymas progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;
3.2.5. Svarstymas Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose;
3.2.6. Teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus;
3.2.7. Šalinimas iš mokyklos.